• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
 • Kontrast:
 • wĹ‚acz kontrast
 • wyĹ‚acz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

Klauzula informacyjna Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „SOS” nr 1 w Łodzi

Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „SOS” nr 1 w Łodzi, z którym można się skontaktować:

 • telefonując na numer telefonu: 42 651 43 34, 784 438 080
 • faksując na numer telefonu: 42 651 43 34
 • pisząc na adres: 91-087 Łódź, ul. Wapienna 24a
 • mailując na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inspektorem danych osobowych jest osoba wyznaczona przez CUWO, Pan Dariusz Tyszka, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mail: iod.mos1Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 508 595 600, zastępcami inspektora danych osobowych są Pani Monika Słupecka (tel. 501 532 547) i Pan Paweł Szczepaniak (tel. 661 972 190), adres e-mail:  iod.mos1Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „SOS” nr 1 przetwarza dane osobowe wychowanków, ich rodziców lub opiekunów prawnych. Celem przetwarzania jest realizacja obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, w tym w szczególności: ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, ustawę z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe, ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej, ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela lub zgodę osoby, której dane dotyczą.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „SOS” nr 1 przetwarza dane osobowe kandydatów do pracy, pracowników oraz osób, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne. Celem przetwarzania jest realizacja praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy, nałożona przez przepisy prawa pracy, w tym w szczególności: ustawę z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy, ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawę z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, ustawę z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku od osób fizycznych, ustawę z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę z dnia 4 marca 1994 roku
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych lub zgodę osoby, której dane dotyczą.

Dane osobowe przetwarzane są na czas realizacji celu, a po jego zakończeniu na czas przechowywania i archiwizacji, wynikającej z przepisów prawa.

Odbiorcami danych osobowych są organy uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. sady, organy ścigania) oraz podmioty realizujące zadania w imieniu administratora (np. firma informatyczna).

Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób automatyzowany.

Administrator nie profiluje danych osobowych.

Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane  zostały zebrane.

Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym.
Nie podanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań Administratora.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do ochrony danych osobowych, dostępu do ich treści, sprostowania, kopii danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa ul. Stawki 2 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W stosunku do przetwarzania danych osobowych, na które osoba wraziła zgodę, ma prawo wycofać się ze zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądać usunięcia danych, przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany oraz ma prawo do bycia zapomnianym. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny Administratora. Konsekwencją wycofania sią ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

 

Інформаційна клаузула

Інформаційна клаузула Молодіжного Соціально-терапевтичного Центру «SOS» 1 в м. Лодзь.

Адміністратором персональних даних є Молодіжний Соціально-терапевтичний Центр № 1 (pol. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „SOS” nr 1) в м. Лодзь, до якого можна звернутися:

 • за телефоном: 42 651 43 34, 784 438 080
 • факсом за номером телефону: 42 651 43 34
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.