Statut

STATUT MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII „SOS” NR 1 W ŁODZI

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1.
 1. Placówka nosi nazwę: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „SOS” nr 1, zwany dalej „Ośrodkiem”.
 2. Ośrodek mieści się w Łodzi ul. Wapienna 24a.
 3. Nazwa Ośrodka używana jest w pełnym brzmieniu.
 4. Ośrodek jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 • 2.
 1. Organem prowadzącym Ośrodek jest Miasto Łódź.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Łodzi.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA OŚRODKA

 • 3.
 1. Ośrodek jest publiczną placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności
  w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniami i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy oraz specjalistycznej pomocy psychologiczno – pedagogicznej i psychoedukacyjnej.
 2. Ośrodek jest placówką terapeutyczną, przeznaczoną dla dziewcząt i chłopców w wieku od 13 do 18 lat, zwanych dalej wychowankami, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. W przypadkach uzasadnionych sytuacją szkolną wychowanka, jego pobyt w placówce może być przedłużony do czasu umożliwiającego ukończenie klasy lub etapu edukacyjnego.
 4. Celem Ośrodka jest tworzenie, właściwych dla prawidłowego rozwoju przebywających tu dzieci i młodzieży, warunków wychowawczych, edukacyjnych, zdrowotnych i materialnych oraz umożliwienie im prawidłowego rozwoju i socjoterapii.
 5. Cele, o których mowa w ust. 2, realizowane są we współpracy z rodzinami (prawnymi opiekunami) wychowanków, sądami, instytucjami państwowymi i samorządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz stowarzyszeniami i innymi organizacjami społecznymi, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki.
 6. Do zadań Ośrodka należy poprawienie wychowankom aktualnej, osobistej sytuacji życiowej, ukończenie szkoły (podstawowej lub gimnazjum) oraz indywidualny rozwój ukierunkowany na nabycie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia w zgodzie ze sobą i otoczeniem, poznawanie i respektowanie norm społecznych i prawnych, szukanie możliwości zdrowego trybu życia bez alkoholu i narkotyków.
 7. Do zadań Ośrodka należy eliminowanie przyczyn i przejawów zagrożenia niedostosowaniem społecznym oraz przygotowywanie wychowanków do życia zgodnego z powszechnie obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.
 8. Zadania Ośrodka realizowane są w oparciu o teorię i praktykę socjoterapii poprzez:
 • organizowanie zajęć dydaktycznych, profilaktyczno – wychowawczych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych;
 • wspomaganie w zakresie nabywania umiejętności życiowych ułatwiających funkcjonowanie społeczne, organizację specjalistycznych działań socjoterapeutycznych umożliwiających zmianę postaw i osiągnięcie zmian w zachowaniu wychowanków;
 • udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 • wspieranie rodziców (prawnych opiekunów) w pełnieniu funkcji wychowawczej i edukacyjnej, w tym w rozpoznawaniu, wspomaganiu i rozwijaniu potencjalnych możliwości dzieci i młodzieży;
 • udzielanie pomocy rodzicom (prawnym opiekunom), wychowawcom i nauczycielom w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży, w szczególności w zakresie unikania zachowań ryzykownych;
 • pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej, z uwzględnieniem możliwości i zainteresowań dzieci i młodzieży oraz współpraca w tym zakresie z rodzicami (opiekunami prawnymi), szkołami oraz ośrodkami pomocy społecznej i innymi instytucjami;
 • podejmowanie działań interwencyjnych wobec wychowanków, w przypadku zachowań szczególnie zagrażających ich życiu
  i zdrowiu, zwłaszcza poprzez ochronę przed przemocą fizyczną i psychiczną, wyzyskiem, innymi nadużyciami
  w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami);
 • współpracę ze środowiskiem lokalnym poprzez:
 1. zawieranie umów partnerskich z instytucjami państwowymi, samorządowymi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarządowymi,
 2. tworzenie projektów edukacyjnych realizowanych przez młodzież ośrodka,
 3. stałą współpracę z uczelniami wyższymi w zakresie realizacji praktyk studenckich,
 4. współpracę ze szkołami ogólnokształcącymi w zakresie diagnozowania i rozwiązywania problemów dydaktyczno – wychowawczych uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym uczęszczających do tych szkół;
 5. Szczegółowe cele oraz zadania grup wychowawczych i szkoły w zakresie wychowania określa dokument pod nazwą Program Wychowawczy, dostosowany do potrzeb rozwojowych wychowanków:
 • realizacja Programu Wychowawczego ma na celu osiągniecie oczekiwanego wizerunku absolwenta Ośrodka;
 • program Wychowawczy zatwierdza w drodze uchwały Rada Pedagogiczna Ośrodka, po zasięgnięciu opinii Społeczności Ośrodka;
 • w oparciu o Program Wychowawczy konstruowane są plany pracy wychowawczej, grup wychowawczych i zespołów klasowych;
 • program Wychowawczy jest modyfikowany w zależności od priorytetów wychowawczych przyjętych na dany rok lub lata szkolne (z zachowaniem procedury opiniowania, o której mowa w pkt.2).
 1. Szczegółowe cele oraz zadania grup wychowawczych i szkół w zakresie profilaktyki określa dokument pod nazwą Program Profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych wychowanków:
 • realizacja Programu Profilaktyki ma na celu eliminowanie, minimalizowanie i zapobieganie przejawom uzależnienia wychowanków od wszelkiego rodzaju używek;
 • program Profilaktyki uchwala Rada Pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii Społeczności Ośrodka;
 • w oparciu o Pogram Profilaktyki konstruowane są plany pracy wychowawczej, grup wychowawczych oraz zespołów klasowych;
 • program Profilaktyki może być modyfikowany w zależności od występujących problemów wychowawczych i zagrożeń,
  z zachowaniem procedury opiniowania, o której mowa w pkt.2.
 1. Pracownicy pedagogiczni realizują Program Wychowawczy i Program Profilaktyki obowiązujący w Ośrodku. Rodzice (prawni opiekunowie) i pracownicy niepedagogiczni, w zależności od potrzeb, wspierają realizację wskazanych programów.

ROZDZIAŁ III

ORGANY OŚRODKA

 • 4.
 1. Organami Ośrodka są:
 • Dyrektor;
 • Rada Pedagogiczna;
 • Społeczność Ośrodka.
 1. W zakresie współdziałania organów Ośrodka oraz rozwiązywania sporów miedzy nimi obowiązują następujące zasady:
 • organy Ośrodka dysponują swobodą działania i prawem podejmowania suwerennych decyzji w ramach posiadanych kompetencji;
 • organy Ośrodka zapewniają bieżącą wymianę informacji w zakresie podejmowanych i planowanych działań;
 • ewentualne spory miedzy organami Ośrodka powinny być rozstrzygane w drodze porozumień, na zasadach wzajemnego poszanowania stron;
 • wykonanie decyzji, uchwał lub wniosków poszczególnych organów Ośrodka może być wstrzymane przez Dyrektora,
  w przypadku ich niezgodności z prawem;
 • organ Ośrodka może odwołać się od decyzji Dyrektora wstrzymującej jego wykonanie decyzji, uchwały lub wniosku do organu prowadzącego Ośrodek – decyzja organu prowadzącego jest ostateczna.

DYREKTOR OŚRODKA

 • 5.
 1. Stanowisko Dyrektora powierza i ze stanowiska odwołuje Prezydent Miasta Łodzi.
 2. Dyrektor Ośrodka w szczególności:
 • kieruje działalnością Ośrodka i reprezentuje ją na zewnątrz;
 • sprawuje nadzór pedagogiczny;
 • sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 • przewodniczy Radzie Pedagogicznej;
 • realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki;
 • organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną;
 • jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Ośrodku nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami
  i w ramach tych kompetencji decyduje o:
 1. zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników Ośrodka;
 2. przyznawaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Ośrodka;
 3. występowaniu z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Ośrodka;
 • współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;
 • utrzymuje i użytkuje obiekty zgodnie z zasadami wynikającymi z odrębnych przepisów;
 • zapewnia, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektów budowlanych w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • dokonuje okresowej kontroli stanu technicznego obiektu zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • prowadzi książkę obiektu budowlanego zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • ustala dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Społeczności Ośrodka
  i powiadamia uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w danym roku szkolnym w terminie do dnia 30.09 tego roku szkolnego;
 • dopuszcza program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego po podjęciu uchwały pedagogicznej przez Radę Pedagogiczną o jej kontynuacji i wdrażaniu;
 • odpowiada za właściwą organizację i sprawny przebieg egzaminów w gimnazjum wchodzącym w skład Ośrodka;
 • przygotowuje propozycje zajęć obowiązkowych z wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów i przedstawia ją uczniom po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.
 1. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w Ośrodku, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza obiektami należącymi do Ośrodka. Co najmniej raz w roku dokonuje kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do placówki, w tym bezpiecznych
  i higienicznych warunków nauki oraz określa warunki ich poprawy.
 2. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:
 • temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15 stopnia Celsjusza lub jest niższa;
 • wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu wychowanków.
 1. Dyrektor Ośrodka w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i Społecznością Ośrodka.
 2. Dyrektor Ośrodka w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego:
 • przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy Ośrodka (ewaluację wewnętrzną przeprowadza się w odniesieniu do wszystkich lub wybranych wymagań, o których mowa w stosownych przepisach prawa oświatowego lub do innych zagadnień uznanych w Ośrodku za istotne w działalności placówki);
 • kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i socjoterapeutycznej oraz innej działalności statutowej Ośrodka;
 • wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań w szczególności przez:
 1. organizowanie szkoleń i narad;
 2. motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego;
 3. przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przez Dyrektora nadzoru pedagogicznego;
 • Dyrektor Ośrodka opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej do dnia 15 września roku szkolnego, którego plan dotyczy;
 • Plan nadzoru zawiera w szczególności:
 1. cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram;
 2. tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i socjoterapeutycznej oraz innej działalności statutowej Ośrodka;
 3. tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli.
 • Do dnia 31 sierpnia każdego roku Dyrektor Ośrodka przedstawia Radzie Pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
 1. Dyrektor wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

RADA PEDAGOGICZNA

 • 6.
 1. W Ośrodku działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Ośrodka w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania, socjoterapii i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Ośrodku. Na wniosek Rady Pedagogicznej lub Dyrektora Ośrodka w posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać również udział, z głosem doradczym, inne osoby.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Ośrodka.
 4. Rada Pedagogiczna ustala Regulamin swojej działalności.
 5. Rada Pedagogiczna zbiera się na zebraniach oraz w miarę bieżących potrzeb.
 6. Zebrania są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym półroczu w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych.
 7. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy:
 • przewodniczącego,
 • co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej,
 • organu prowadzącego Ośrodek,
 • na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 1. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady.
 2. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 3. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców (prawnych opiekunów), a także nauczycieli i innych pracowników placówki.
 4. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
 • zatwierdzanie planów pracy Ośrodka;
 • podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
 • zatwierdzanie planu organizacji doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych Ośrodka;
 • podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów i wychowanków.
 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 • organizację pracy placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i wychowawczych;
 • projekt planu finansowego Ośrodka;
 • wnioski Dyrektora Ośrodka o przyznanie nauczycielom i innym pracownikom Ośrodka nagród, odznaczeń i innych wyróżnień;
 • propozycje Dyrektora placówki w sprawach przydziału pracownikom pedagogicznym stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i innych.
 1. Konflikty sporne między Dyrektorem, Radą Pedagogiczną a wychowankami będą rozpatrywane na forum Rady Pedagogicznej po uprzednim wysłuchaniu stron.
 2. Konflikty pomiędzy Dyrektorem a pracownikami pedagogicznymi lub Radą Pedagogiczną w pierwszej instancji będą rozpatrywane na forum Rady Pedagogicznej. W przypadku braku porozumienia, Dyrektor lub Rada Pedagogiczna mogą zwrócić się o pomoc do organu prowadzącego Ośrodek.
 3. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora Ośrodka lub z innego stanowiska kierowniczego w Ośrodku.
 4. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.
 5. Rada Pedagogiczna uchwala projekt Statutu Ośrodka lub jego zmiany.

SPOŁECZNOŚĆ OŚRODKA

 • 7.
 1. Społeczność Ośrodka tworzą wszyscy wychowankowie, pracownicy pedagogiczni, administracyjni, obsługi oraz rodzice (opiekunowie).
 2. Społeczność jako organ wypracowujący i aktualizujący system nagród, ponoszonych konsekwencji, zakres praw, przydział obowiązków oraz tryb odwołań, któremu podlegają jej członkowie – zarówno wychowankowie jak i pracownicy.
 3. Spotkania Społeczności są miejscem wyrażania opinii, postulowania zmian w funkcjonowaniu Ośrodka, zgłaszania własnych propozycji rozwiązywania sytuacji konfliktowych i wymiany informacji.
 4. W Społeczności Ośrodka wzajemne relacje są oparte na zasadach otwartości, uczciwości, sprawiedliwości, szacunku
  i życzliwego, podmiotowego traktowania.
 5. Ustalenia Społeczności zapadają na zasadzie zwykłej większości głosów osób uczestniczących w spotkaniu.
 6. Społeczność może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Ośrodka wnioski i opinie w sprawach Ośrodka,
  w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw wychowanków, takich jak:
 • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami oraz Programami: Wychowawczym i Profilaktyki Ośrodka oraz Indywidualnym Programem Edukacyjno – Terapeutycznym;
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 • prawo do organizacji życia w Ośrodku, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym
  a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 • prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami
  i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Ośrodka;
 • prawo do uczestniczenia w posiedzeniach Rady Pedagogicznej w celu zasięgania opinii lub przedstawiania swoich problemów, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA OŚRODKA

 • 8.
 1. W skład Ośrodka wchodzi:
 • Szkoła Podstawowa nr 209-stan nieczynny;
 • Publiczne Gimnazjum nr 54;
 1. Organizację Ośrodka określa Statut Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „SOS” nr 1 w Łodzi.
 2. W Ośrodku liczba miejsc statutowych wynosi 48.
 3. Liczba uczniów w oddziale szkoły zorganizowanej w Ośrodku wynosi do 16.
 • 9.
 1. Ośrodek prowadzi działalność w ciągu całego roku kalendarzowego jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne i pracuje z wychowankami 5 dni w tygodniu, w godz. 8.00-18.00. W sytuacjach interwencyjnych i kryzysowych Ośrodek może świadczyć doraźną, nocną, weekendową i świąteczną opiekę wychowawczą dla wychowanków czasowo przebywających w Hostelu.
 2. Ośrodek zapewnia wychowankom:
 • realizację obowiązku szkolnego lub nauki w szkole wchodzącej w skład Ośrodka;
 • promocję do wyższej klasy poza normalnym trybem wg kryteriów opracowanych przez Radę Pedagogiczną;
 • zindywidualizowane nauczanie oparte o realizację programów nauczania, wychowania i opieki dostosowanych do możliwości psychofizycznych i potrzeb edukacyjnych wychowanków z wykorzystaniem odpowiednich warunków, form
  i metod pracy dydaktycznej, wychowawczej i terapeutycznej;
 • pomoc w eliminowaniu zaległości szkolnych i wyrównywaniu braków;
 • udział w indywidualnych lub grupowych zajęciach specjalistycznych: zajęciach socjoterapeutycznych, profilaktycznych, psychoedukacyjnych, terapii pedagogicznej itp., w wymiarze co najmniej 4 godzin tygodniowo;
 • udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych;
 • pomoc w nauce;
 • udział w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających uzdolnienia – zajęciach rękodzieła, zajęciach kulinarnych, sportowych, turystycznych, rekreacyjnych oraz kulturalno-oświatowych; w wymiarze co najmniej 4 godzin tygodniowo;
 • obozy integracyjne i terapeutyczne;
 • wypoczynek letni i zimowy poza siedzibą Ośrodka;
 • wyżywienie;
 • całodobową opiekę hotelową w sytuacjach interwencyjnych i kryzysowych z wyżywieniem (organizuje opiekę wychowawczą w porze nocnej dla wychowanków znajdujących się w sytuacji kryzysowej; opiekę tę sprawuje wychowawca, który ma do pomocy jednego pracownika niepedagogicznego);
 • współpracę z rodziną (opiekunami);
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe;
 • przygotowanie wychowanków do samodzielnego udziału w życiu społecznym.
 1. Ośrodek może organizować dla wychowanków wypoczynek letni i zimowy poza siedzibą Ośrodka.
 • 10.
 1. Podstawowymi formami organizacyjnymi w Ośrodku są grupa wychowawcza i grupa socjoterapeutyczna.
 2. Grupa wychowawcza w Ośrodku liczy do 12 wychowanków.
 3. Grupą wychowawczą opiekuje się co najmniej dwóch wychowawców odpowiedzialnych za prowadzenie grupy oraz kierujących indywidualnym procesem terapeutycznym poszczególnych wychowanków.
 4. Wychowawca grupy wychowawczej w Ośrodku realizuje z wychowankiem Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny, o którym mowa w przepisach dotyczących kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach.
 5. Wychowawca informuje wychowanka o przebiegu procesu terapeutycznego i możliwości wpływania na jego przebieg.
 6. Grupa socjoterapeutyczna w Ośrodku liczy do 8 wychowanków.
 7. Grupę socjoterapeutyczną prowadzi wychowawca-socjoterapeuta odpowiedzialny za prowadzenie grupy oraz w zależności od potrzeb psycholog lub pedagog.
 8. Wychowawcy grupy socjoterapeutycznej w Ośrodku realizują z wychowankami kierunki pracy wynikające z opracowanych diagnoz socjoterapeutycznych.
 9. Wychowawca-socjoterapeuta informuje wychowanka o przebiegu procesu socjoterapeutycznego i możliwości wpływania na jego przebieg.
 10. Podczas zajęć lekcyjnych obok nauczyciela prowadzącego zajęcia i odpowiedzialnego za proces dydaktyczny uczestniczy również wychowawca, pedagog lub Psycholog, zadaniem którego jest socjoterapeutyczne wspieranie i pomoc wychowankom w realizacji zindywidualizowanych zadań edukacyjnych.
 • 11.
 1. Ośrodek zapewnia wychowankom zajęcia rozwijające zainteresowania i szczególne uzdolnienia poprzez organizację:
 • zespołów zainteresowań (tzw. koła zainteresowań);
 • zajęć sportowych, rękodzieła, kulinarnych, turystycznych, rekreacyjnych, kulturalno-oświatowych i innych wg. zgłaszanych potrzeb i możliwości;
 • zajęć specjalistycznych: socjoterapeutycznych, profilaktycznych, psychoedukacyjnych, terapii pedagogicznej, terapii psychologicznej i innych wg. zgłaszanych potrzeb i możliwości, które mieszczą się w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
 1. Liczbę uczestników zajęć specjalistycznych określają odrębne przepisy.
 2. Liczba wychowanków w zespołach zainteresowań wynosi do 16.

POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA

 • 12.
 1. Ośrodek organizuje i udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej wychowankom, ich rodzicom (prawnym opiekunom) oraz nauczycielom i wychowawcom.
 2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana rodzicom (prawnym opiekunom), wychowankom, nauczycielom
  i wychowawcom polega na wspieraniu rodziców, nauczycieli i wychowawców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych w celu zwiększenia efektywności oddziaływań wychowawczych.
 3. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest zadaniem Dyrektora Ośrodka.
 4. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej odbywa się we współpracy z:
 • rodzicami lub prawnymi opiekunami;
 • poradniami psychologiczno – pedagogicznymi w tym specjalistycznymi;
 • placówkami doskonalenia nauczycieli;
 • innymi szkołami i placówkami;
 • organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny.
 1. W Ośrodku działa zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom, powołany przez Dyrektora.
 2. Do zadań zespołu należy w szczególności:
 • ustalenie zakresu w którym wychowanek wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne;
 • opracowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla wychowanków, określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w terminie jednego miesiąca od momentu przyjęcia wychowanka;
 • analizowanie stosowanych metod pracy z wychowankiem i wybór skutecznych form pomocy;
 • okresowe ocenianie efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej wychowankowi – określenie wniosków
  i zaleceń dotyczących dalszej pracy z wychowankiem, w tym formy, sposoby i okresy udzielania dalszej pomocy; dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania wychowanka co najmniej dwa razy w roku szkolnym.
 • planowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich realizacji;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców i rodziców (opiekunów) w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
  i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla wychowanków;
 • podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 1. W skład zespołu wchodzą:
 • Dyrektor;
 • koordynator pracy zespołu, upoważniony przez dyrektora;
 • wychowawcy bezpośrednio kierujący programem indywidualnej pracy terapeutycznej wychowanka;
 • nauczyciele;
 • pedagodzy;
 • psycholodzy;
 • w zależności od potrzeb – pracownik socjalny lub inni specjaliści.

 

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:
 • wychowanka;
 • rodziców (prawnych opiekunów) wychowanka;
 • Dyrektora Ośrodka;
 • nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty prowadzącego zajęcia z wychowankiem;
 • poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym specjalistycznej;
 • pracownika socjalnego;
 • asystenta rodziny;
 • kuratora sądowego.
 1. O ustalonych dla wychowanka formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, Dyrektor placówki niezwłocznie informuje na piśmie rodziców (opiekunów) lub pełnoletniego wychowanka.
 2. W terminie do 30 kwietnia Dyrektor Ośrodka na podstawie zaleconych przez zespoły form, sposobów i okresów udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustala dla wychowanków formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin poszczególnych form pomocy na kolejny rok szkolny.
 3. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
 4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana wychowankowi polega na rozpoznawaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka.
 5. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana wychowankom w formie:
 • zajęć rozwijających uzdolnienia;
 • zajęć dydaktyczno- wyrównawczych;
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • zajęć związanych z wyborem kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;
 • porad i konsultacji;
 • warsztatów.
 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana rodzicom (prawnym opiekunom) wychowanków, nauczycielom
  i wychowawcom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla wychowanków szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8.
 3. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla wychowanków mających trudności w nauce, w szczególności
  w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8.
 4. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne organizuje się dla wychowanków z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników wynosi do 5.
 5. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla wychowanków z dysfunkcjami
  i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników wynosi do 10.
 6. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno – wyrównawczych trwa 45 min, a zajęć specjalistycznych 60 min.
 7. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 45 min, zachowując ustalony dla wychowanka łączny czas tych zajęć.
 8. Zajęcia rozwijajcie uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele, wychowawcy i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć.
 9. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowanie kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania wychowanków uczęszczających do gimnazjum w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych, doradcy zawodowi i inni specjaliści.
 10. Porady i konsultacje dla wychowanków oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców (prawnych opiekunów)
  i nauczycieli prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.
 11. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści prowadzą działania mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków, w tym wychowanków szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowania sposobu ich zaspokajania.
 12. W przypadku stwierdzenia, że wychowanek ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista informuje o tym niezwłocznie Dyrektora Ośrodka.
 13. Dyrektor Ośrodka informuje innych nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów o potrzebie objęcia wychowanka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeśli stwierdzi taką potrzebę.
 14. W przypadku gdy wychowanek był objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną Dyrektor Ośrodka planując udzielenie wychowankowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej uwzględnia wnioski dotyczące dalszej pracy z wychowankiem, zawarte w dokumentacji.
 15. O ustalonych dla wychowanka formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane Dyrektor Ośrodka niezwłocznie informuje na piśmie rodziców (prawnych opiekunów) wychowanka lub pełnoletniego wychowanka.
 16. Ustalone przez zespół formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin,
  w którym poszczególne formy będą realizowane są uwzględnione w Indywidualnym Programie Edukacyjno – Terapeutycznym (IPET).
 17. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami.
 18. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający wychowankom pomocy psychologiczno – pedagogicznej uwzględniają w IPET wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie z przepisami.
 19. Dyrektor Ośrodka może wyznaczyć inną osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej wychowankom w Ośrodku.
 20. Zadaniem pedagoga i psychologa w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest:
 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych wychowanków, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron wychowanków;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym;
 • prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć o charakterze terapeutycznym:
 1. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Ośrodku w celu rozwiązania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju wychowanków;
 2. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 3. pomoc rodzicom (prawnym opiekunom), nauczycielom i wychowawcom grup wychowawczych w rozpoznawaniu
  i rozwijaniu możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 4. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • 13.
 1. Do realizacji zadań statutowych Ośrodek zapewnia:
 • pomieszczenia do zajęć edukacyjnych;
 • pomieszczenia mieszkalne oraz sanitarno – higieniczne w Hostelu;
 • jadalnię dla wszystkich wychowanków;
 • odpowiednio wyposażone pomieszczenia do zajęć rozwijających zainteresowania i szczególne uzdolnienia oraz pomieszczenia do zajęć sportowych (świetlicę, pracownię komputerową, pracownię rękodzieła, pracownię projekcyjną, siłownię z natryskami);
 • pomieszczenie do prowadzenia terapii psychologicznej i pedagogicznej.
 • 14.
 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania, opieki i socjoterapii w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Ośrodka opracowany przez Dyrektora Ośrodka do dnia 30 kwietnia każdego roku.
 2. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja danego roku.
 3. W arkuszu organizacyjnym Ośrodka zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Ośrodek oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.
 4. Dyrektor Ośrodka corocznie, w arkuszu organizacyjnym Ośrodka, podaje liczbę nauczycieli, w podziale na stopnie awansu zawodowego, przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym, którego dotyczy dany arkusz organizacyjny oraz wskazuje terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.
 5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Ośrodka, Dyrektor Ośrodka ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

ROZDZIAŁ V

SZKOŁY OŚRODKA

 • 15.
 1. Na terenie Ośrodka działają:
 • Szkoła Podstawowa nr 209-stan nieczynny;
 • Specjalne Gimnazjum nr 54.
 1. Szkoły są integralną częścią Ośrodka.
 2. W szkole nie tworzy się Rady Rodziców i Rady Gimnazjalnej.
 3. Rada Pedagogiczna Ośrodka jest kolegialnym organem szkoły.
 4. Celem działalności szkoły jest:
 • przekazywanie uczniom wiedzy, umiejętności i postaw niezbędnych do ukończenia danej szkoły oraz kontynuowania nauki na wyższym etapie edukacyjnym;
 • realizacja Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska;
 • udzielanie i organizowanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • działanie na rzecz organizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
 • organizacja zajęć socjoterapeutycznych;
 • realizacja zadań gimnazjum, z uwzględnianiem optymalnych warunków rozwoju ucznia oraz przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych placówkach;
 • określenie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego uczniów;
 • organizacja współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i młodzieży;
 • współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki;
 • realizacja programu kształcenia określonego podstawą programową;
 • rozwijanie umiejętności społecznych ucznia przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu
  w grupie rówieśniczej.
 • zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
 1. Szkoła realizuje swoje cele poprzez:
 • zajęcia edukacyjne zwane dalej lekcjami w wymiarze obowiązkowym dla każdego ucznia, określonym odrębnymi przepisami;
 • przysposobienie do pracy, które może być realizowane w gimnazjum lub poza nim;
 • prowadzenie różnych form zajęć pozalekcyjnych;
 • zapewnienie opieki profilaktycznej i terapeutycznej.
 1. Uczniami szkół działających przy Ośrodku są wychowankowie grup wychowawczych.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 • 16.
 1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „SOS” nr 1 w Łodzi obejmuje pracą dydaktyczną uczniów z Gimnazjum nr 54.
 2. Szkoła stwarza uczniom warunki do wyrównania różnic programowych wynikających z realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjum.
 3. Osiągniecie edukacyjne ucznia i zachowanie ucznia podlegają ocenie. Ocenianie szkolne powinno obejmować umiejętności
  i wiadomości ucznia wynikające z programów nauczania opartych o podstawy programowe dostosowane do indywidualnych możliwości edukacyjnych ucznia. Możliwości edukacyjne określa wstępne rozpoznanie poziomu wiedzy
  i umiejętności z jaką rozpoczyna uczeń naukę w Gimnazjum nr 54 dokonywane w trakcie pierwszego miesiąca nauki ucznia.
 4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału danej klasy, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie Ośrodka.
 5. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
 6. Dopuszcza się używania na jednakowych prawach pojęć ocena i stopień. Istnieje możliwość stosowania ocen opisowych
  w ocenianiu wewnątrzszkolnym, które mogą być sporządzane w formie komputerowej.
 7. W ramach oceniania wewnątrzszkolnego rozróżnia się ocenianie bieżące i klasyfikacyjne dwojakiego rodzaju:
 • śródroczne – na zakończenie pierwszego półrocza;
 • roczne – na zakończenie każdego roku szkolnego.
 1. Wprowadzenie w szkole wewnątrzszkolnego systemu oceniania ma na celu:
 • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i zachowania oraz postępach w tym zakresie celem zachęcenia do efektywnej samooceny i samokontroli;
 • udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu jego rozwoju;
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 • dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem diagnozy możliwości edukacyjnych poszczególnych uczniów; wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele poszczególnych przedmiotów we współpracy z psychologiem i pedagogiem Ośrodka, zostają one zatwierdzone przez Dyrektora szkoły;
 • ustalenie kryteriów oceniania zachowania;
 • ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej, zachowania według skali i w formach przyjętych w szkole;
 • ustalenie warunków przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych;
 • informowanie nauczycieli o sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów (formy, częstotliwość, zasady);
 • ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
  i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
 1. Ocenianie uczniów polega na:
 • systematycznym obserwowaniu i dokumentowaniu postępów ucznia w nauce;
 • określeniu poziomu jego osiągnięć w stosunku do rozpoznawanych możliwości i wymagań edukacyjnych.
 1. Ze względu na specyfikę Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „SOS” nr 1 uwzględnia się terapeutyczną funkcję oceny
  w motywowaniu do pracy, budowaniu poczucia własnej wartości, likwidowaniu objawów fobii szkolnej.
 2. Określa się następujące ogólne zasady oceny umiejętności i wiedzy uczniów w ramach poszczególnych przedmiotów:
 • przedmiotowa ocena semestralna i roczna winna uwzględniać ocenę łączną za różne formy aktywności na lekcjach w danym okresie oraz za różne formy aktywności pozalekcyjnej w formie zaliczeń zadań z danego przedmiotu;
 • nauczyciel przedmiotowy powinien podać kryteria do zaliczenia danego semestru;
 • za sporządzenie poszczególnych kryteriów oceny umiejętności odpowiadają nauczyciele przedmiotowi;
 • uczeń powinien być poinformowany o wymaganiach edukacyjnych i kryteriach oceny umiejętności wiedzy najpóźniej na dwa tygodnie po rozpoczęciu semestru.
 1. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów, rodziców (prawnych opiekunów) o:
 • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
 • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 • skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny zachowania.
 1. Formy i sposób poinformowania uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o aspektach wymienionych w ust. 13 wybiera nauczyciel.
 2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia swoją ocenę.
 4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzane i oceniane pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
 5. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w Indywidualnym Programie Edukacyjno – Terapeutycznym.
 6. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.
 7. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 8. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, należy
  w szczególności brać pod uwagę wkład pracy ucznia, a także zaangażowanie w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. Istnieje możliwość stosowania oceny opisowej dla ocen bieżących i klasyfikacyjnych, ze wszystkich bądź wybranych przedmiotów. Uczniowie uczestniczą w zajęciach wychowania fizycznego z ograniczeniem wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza ćwiczeń fizycznych. Przy ustalaniu ocen z w-f, oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia w wykonywanie ćwiczeń, uwzględnia się także jego systematyczny udział w zajęciach oraz aktywność w działaniach placówki na rzecz kultury fizycznej.
 9. Dyrektor Ośrodka zwalnia ucznia z wychowania fizycznego, informatyki, zajęć komputerowych lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii, jeśli okres zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki, zajęć komputerowych lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej.
 10. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania, zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony/zwolniona.
 11. Dyrektor Ośrodka na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu,
  z głęboką dysleksją rozwojową, afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.
 12. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zwolnienie z nauki drugiego języka może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 13. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony/zwolniona.
 14. W przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania zestawienia zajęć edukacyjnych w blok przedmiotowy odrębnie ocenia się poszczególne zajęcia edukacyjne wchodzące w skład tego bloku.
 15. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego:
 • projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod;
 • zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjum lub wykraczać poza te treści;
 • projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:
 1. wybranie tematu projektu edukacyjnego;
 2. określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
 3. wykonanie zaplanowanych działań;
 4. publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego;
 • Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa Dyrektor Ośrodka w porozumieniu z Radą Pedagogiczną;
 • Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia
  w realizacji projektu edukacyjnego;
 • wychowawca oddziału danej klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego;
 • informacje o udziale ucznia w realizacji projektu oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum;
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego Dyrektor Ośrodka może zwolnić ucznia z udziału w realizacji projektu;
 • w przypadku o którym mowa w pkt. 8 na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się zwolniony/zwolniona.
 • 17.
 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych
  w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
  i zachowania.
 2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, najpóźniej do ostatniego dnia stycznia. Szczegółowy termin klasyfikacji śródrocznej ustala Rada Pedagogiczna na swoim zebraniu przed rozpoczęciem roku szkolnego.
 3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym, oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 4. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć ustalają nauczyciele prowadzący te zajęcia, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wychowawca oddziału danej klasy, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, i uczniów oddziału danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej oraz na ukończenie szkoły.
 6. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom edukacyjny ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szanse uzupełnienia braków poprzez:
 • indywidualizacje procesu nauczania;
 • organizowanie samopomocy w klasie;
 • różnicowanie zadań;
 • umożliwienie udziału w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych.
 • 18.
 1. Na co najmniej 4 tygodnie przed klasyfikacyjnym śródrocznym, rocznym zebraniem Rady Pedagogicznej:
 • nauczyciele prowadzący dane zajęcia edukacyjne są obowiązani poinformować ucznia, jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego śródrocznych lub rocznych klasyfikacyjnych niedostatecznych ocenach z zajęć edukacyjnych;
 • wychowawca oddziału danej klasy jest zobowiązany poinformować rodziców ( prawnych opiekunów) o przewidywanej dla ucznia ocenie nagannej zachowania.
 1. Na tydzień przed klasyfikacyjnym śródrocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele zajęć edukacyjnych informują ucznia o przewidywanych dla niego ocenach z poszczególnych zajęć, zaś wychowawca oddziału danej klasy o przewidywanej ocenie zachowania.
 2. Na 10 dni przed klasyfikacyjnym rocznym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele zajęć edukacyjnych informują ucznia oraz jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach z poszczególnych zajęć, zaś wychowawca oddziału danej klasy o przewidywanej ocenie zachowania.
 3. Przekazywanie informacji o ocenach klasyfikacyjnych uczniów odbywa się na zasadach ustalonych przez wychowawcę oddziału danej klasy i ma formę pisemną.
 4. W przypadku braku kontaktu szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami), unikania przez rodziców (prawnych opiekunów) kontaktów ze szkołą wychowawca oddziału danej klasy ma obowiązek przesłać pocztą (za potwierdzeniem) sporządzoną informację o ocenach ucznia.
 • 19.
 1. Uczeń ma prawo ubiegać się o uzyskanie wyżej niż przewidywana dla niego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych na następujących warunkach i w następującym trybie:
 • wystąpienie musi mieć formę pisemną poświadczoną przez rodziców (prawnych opiekunów) ucznia;
 • wystąpienie musi zawierać: imię, nazwisko, klasę ucznia, nazwę zajęć edukacyjnych, z których uczeń ubiega się o uzyskanie wyżej oceny, imię i nazwisko nauczyciela danych zajęć edukacyjnych, ocenę proponowaną i ocenę oczekiwaną oraz obowiązkowo jasne uzasadnienie wystąpienia;
 • dla każdych zajęć edukacyjnych winno być odrębne wystąpienie pisemne;
 • należy je złożyć w nieprzekraczalnym terminie dwóch dni (z wyłączeniem dni wolnych od nauki i świąt) od momentu poinformowania przez nauczyciela o ocenie;
 • składany jest bezpośrednio do wychowawcy oddziału danej klasy, a w przypadku jego nieobecności do Dyrektora Ośrodka;
 • wychowawca oddziału danej klasy niezwłocznie przekazuje prośby nauczycielom danych zajęć edukacyjnych;
 • po konsultacji wychowawcy oddziału danej klasy z nauczycielem wyznaczony zostaje termin sprawdzenia wiedzy
  i umiejętności oraz określona jego forma;
 • uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie) są poinformowani o terminie i formie dodatkowego sprawdzenia;
 • nauczyciel danych zajęć edukacyjnych jednocześnie informuje ucznia o zakresie materiału z którego nastąpi dodatkowe sprawdzenie;
 • zakres sprawdzenia wiedzy i umiejętności musi odpowiadać ocenie o jaką ubiega się uczeń i nie zawierać poziomu na jaki uczeń został oceniony w proponowanej mu ocenie;
 • termin dodatkowego sprawdzenia wiedzy i umiejętności jest podporządkowany terminowi klasyfikacyjnego zebrania Rady Pedagogicznej co oznacza, że sprawdzenie musi odbyć się najpóźniej na dzień przed tym posiedzeniem;
 • dodatkowe sprawdzenie przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wychowawcy oddziału danej klasy lub innego nauczyciela;
 • w przypadku nie stawienia się ucznia na wyznaczone dodatkowe sprawdzenie wiedzy i umiejętności z powodów usprawiedliwionych, wychowawca oddziału danej klasy i nauczyciel danych zajęć edukacyjnych mogą zaproponować uczniowi dodatkowy jeszcze jeden termin sprawdzenia, pod warunkiem jednak, że sprawdzenie to odbędzie się na dzień przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej;
 • ze względu na równość szans dla wszystkich uczniów sprawdzenie dodatkowe nie może odbyć się po klasyfikacyjnym zebraniu Rady Pedagogicznej;
 • z przeprowadzenia dodatkowego sprawdzenia wiedzy i umiejętności nauczyciel danych zajęć edukacyjnych sporządza protokół zawierający datę sprawdzenia, zadania (pytania sprawdzające) oraz podane przez ucznia rozwiązania, wynik sprawdzenia i ustaloną w jego wyniku ocenę oraz podpisy nauczycieli obecnych w czasie sprawdzania;
 • ustalona w wyniku sprawdzenia ocena nie może być niższa od proponowanej i jeśli nie jest oceną niedostateczną jest ostateczna z zastrzeżeniem § 23 ust.1;
 • sporządzony ze sprawdzenia protokół jest dołączany przez wychowawcę oddziału danej klasy do dokumentacji przebiegu nauczania i przechowywany łącznie z arkuszem ucznia do momentu ukończenia przez niego szkoły lub jej opuszczenia.
 • 20.
 1. Oceny bieżące, śródroczne oceny klasyfikacyjne oraz roczne oceny klasyfikacyjne ustala się według następującej skali:
 • stopień celujący – 6 (skrót – cel.);
 • stopień bardzo dobry – 5 (skrót – bdb.);
 • stopień dobry – 4 (skrót – db.);
 • stopień dostateczny – 3 (skrót – dst.);
 • stopień dopuszczający – 2 (skrót – dop.);
 • stopień niedostateczny – 1 (skrót – ndst.).
 1. Określa się następujące zasady wystawiania oceny semestralnej z danego przedmiotu:
 • na ocenę semestralną składają się oceny cząstkowe za różne formy aktywności ucznia na lekcjach w danym okresie czasu;
 • ocena semestralna jest określana na podstawie średniej arytmetycznej z ocen łącznych;
 • ustala się następującą zależność między średnią arytmetyczną z ocen cząstkowych a oceną semestralną:

niedostateczny  0   – 1,5

dopuszczający  1,5 – 2,5

dostateczny      2,5 – 3,5

dobry                3,5 – 4,5

bardzo dobry    4,5 – 5,5

celujący            5,5 – 6,0

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli jest brak podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się nieklasyfikowany/nieklasyfikowana.
 3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, przy czym egzaminy klasyfikacyjne z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych, zajęć artystycznych, zajęć technicznych
  i wychowania fizycznego mają przede wszystkim formę zajęć praktycznych.
 6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora Ośrodka nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 8. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności : imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji, termin egzaminu klasyfikacyjnego, wynik egzaminu oraz uzyskane oceny do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informacje o jego ustnych odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym wyznaczonym przez Dyrektora Ośrodka.
 10. Ustalona przez nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych różna od oceny niedostatecznej jest ostateczna z zastrzeżeniem § 23 ust. 1.
 11. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna
  z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 22 ust 10 i § 23 ust 1.
 • 21.
 1. Uczeń otrzymuje promocje do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej
  z zastrzeżeniem § 22 ust 10 i § 28 ust. 8.
 2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję z wyróżnieniem do klasy programowo wyższej.
 3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę do średniej ocen, o której mowa w ust 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
 4. Rada Pedagogiczna na rocznym zebraniu klasyfikacyjnym podejmuje decyzje o przyznawaniu uczniom nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki w nauce i sukcesy odniesione w danym roku szkolnym. Przyznanie nagród, ich forma i liczba uzależnione są od posiadanych przez Ośrodek środków finansowych na zakup nagród.
 5. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w §21 ust 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej
  i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 22 ust 10.
 6. Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie
  w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego sytemu oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
 • 22.
 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
 2. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych, zajęć technicznych, zajęć artystycznych i wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Ośrodka do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktycznych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 5. Egzamin poprawkowy przeprowadza powołana przez Dyrektora Ośrodka komisja
  w składzie:
 • Dyrektor Ośrodka lub wicedyrektor – jako przewodniczący komisji;
 • nauczyciel prowadzący dane zajecie edukacyjne – jako egzaminujący;
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajecie edukacyjne – jako członek komisji.
 1. Nauczyciel, o którym mowa § 22 ust 5 pkt.2 może być na własną prośbę lub w innych szczególnie ważnych i uzasadnionych przypadkach może zostać zwolniony z udziału w pracach komisji. Wówczas Dyrektor Ośrodka powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajecie edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności: skład komisji, termin egzaminu poprawkowego, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informacje o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
 3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez Dyrektora Ośrodka, nie później niż do końca września.
 4. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę,
  z zastrzeżeniem § 22 ust 10.
 5. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
 • 23
 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Ośrodka, jeżeli uznają, ze roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie
  z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że:
 • roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Ośrodka powołuje komisje, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, pisemny i ustny oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
 • roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Ośrodka powołuje komisje, która ustala ocenę w drodze glosowania zwykłą większością głosów.
  W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 1. Termin sprawdzianu, o którym mowa w § 23 ust 2 pkt 1 uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) nie później niż 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
 2. W skład komisji o której mowa w § 23 ust. 2 pkt. 1 wchodzą:
 • Dyrektor Ośrodka lub wicedyrektor jako przewodniczący komisji;
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
 • dwóch nauczycieli ze szkoły ( lub innej szkoły tego samego typu) prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.
 1. W skład komisji, o której mowa w § 23 ust. 2 pkt. 2 wchodzą:
 • Dyrektor Ośrodka jako przewodniczący komisji;
 • wychowawca oddziału danej klasy;
 • wskazany przez Dyrektora Ośrodka nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
 • pedagog lub psycholog.
 1. Nauczyciel, o którym mowa w § 23 ust. 4 pkt. 2 może być na własną prośbę lub w innych szczególnie ważnych
  i uzasadnionych przypadkach zwolniony z udziału w pracach komisji. W takim przypadku Dyrektor Ośrodka powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.
 2. Ustalona przez komisje, o której mowa w § 23 ust. 2, ust. 4 i ust. 5 roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od oceny ustalonej wcześniej. Ocena ustalona przez komisje jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 22 ust. 1.
 3. Z prac komisji o której mowa w:
 • 23 ust. 2 pkt. 1 i § 23 ust. 4 sporządza się protokół zawierający w szczególności: skład komisji, termin sprawdzianu, zadania (pytania sprawdzające), wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół, do którego dołącza się prace i zwięzłą informacje
  o odpowiedziach ustnych ucznia, stanowi załącznik do arkusza ocen.
 • 23 ust. 2 pkt. 2 i § 23 ust. 5 sporządza się protokół zawierający w szczególności: skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik glosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
 1. Uczeń który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w § 23 ust. 2 pkt. 1,
  w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Ośrodka.
 2. Przepisy § 23 ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisje jest ostateczna.
 • 24.
 1. Uczeń kończy szkołę:
 • jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem § 28 ust. 8;
 • jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu (uczeń gimnazjum), o których mowa w § 25 ust. 1, z zastrzeżeniem szczegółowych postanowień dotyczących egzaminu.
 1. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej,
  o której mowa w § 24 ust. 1 uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
 2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne etykę do średniej ocen, o której mowa w ust. 2 wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
 • 25.
 1. Przeprowadzany jest w klasie:
 • III gimnazjum, egzamin obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego określonej
  w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
 1. Egzamin ma charakter powszechny i obowiązkowy.
 2. Egzamin przeprowadza się w terminach ustalonych przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 3. Warunki i tryb przeprowadzania egzaminu regulują szczegółowe przepisy rozporządzenia MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania.
 4. Dyrektor Ośrodka, wychowawcy oddziałów danych klas i nauczyciele zajęć edukacyjnych w stosownym czasie informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach, trybie i terminach przeprowadzania egzaminu.
 • 26.
 1. W procesie ocenienia bieżącego ocenie podlegają:
 • wypowiedzi ustne ucznia;
 • wypowiedzi i prace pisemne;
 • prace wykonane przez ucznia (np. rysunki, prace plastyczne, zapisy komputerowe, śpiew);
 • wykonywane przez ucznia ćwiczenia fizyczne;
 • aktywność ucznia na zajęciach;
 • udział w zawodach, turniejach, konkursach, olimpiadach;
 • prace domowe ucznia;
 • uczestnictwo w szkolnym życiu społecznym i sportowym;
 • inne formy ustalone przez nauczyciela.
 1. Nauczyciel na bieżąco informuje ucznia o otrzymanej przez niego ocenie. Informacja może być ustna lub/i pisemna.
 2. Ustala się następujące możliwe do realizacji podstawowe formy oraz sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów:
 • pisemne prace kontrolne zaplanowane na 1-2 zajęcia edukacyjne przeprowadzane 2-4 razy w półroczu ze wszystkich zajęć edukacyjnych (poza wychowaniem fizycznym, techniką, zajęciami artystycznymi, zajęciami technicznymi, muzyką, plastyką, informatyką, technologią informacyjną, zajęciami komputerowymi) w zależności od potrzeb i decyzji nauczyciela;
 • sprawdziany pisemne z zajęć edukacyjnych trwające od 10 do 25 min przeprowadzane w zależności od potrzeb i decyzji nauczyciela, kilka razy w półroczu;
 • pisemne lub ustne ćwiczenia kontrolne trwające od 5 do 15 min, w zależności od potrzeb i decyzji nauczyciela;
 • sprawdziany umiejętności fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego;
 • ćwiczenia praktyczne z informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych, plastyki, muzyki, techniki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, trwające nie dłużej niż jedne zajęcia edukacyjne w zależności od potrzeb i decyzji nauczyciela.
 1. Nauczyciel decyduje o zastosowaniu ww. form i sposobów oraz częstotliwości ich występowania w półroczu/ roku szkolnym.
 2. Dopuszcza się możliwość przedłużenia czasu trwania danej formy i sposobu sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów
  w zależności od potrzeb i zaistniałej sytuacji (np. na prośbę uczniów, w przypadku stwierdzenia przez nauczyciela, że przeznaczony czas jest nie wystarczający).
 3. O zamiarze przeprowadzenia form i sposobów wymienionych § 26 ust. 3 pkt. 1 i 2 informuje się uczniów z tygodniowym wyprzedzeniem. Zapowiedź odnotowywana jest ołówkiem w dzienniku lekcyjnym.
 4. Formy i sposoby wymienione w § 26 ust. 3 pkt. 3, 4,5 nie wymagają zapowiedzi, chyba, że nauczyciel uzna taka konieczność.
 5. Przy formach i sposobach wymienionych w § 26 ust. 3 pkt. 1, 2 nauczyciel podaje ustnie lub pisemnie informacje o poziomie wymagań dotyczących wykonywanej przez ucznia pracy na poszczególne stopnie szkolne.
 6. Dopuszcza się nie więcej niż 3 w tygodniu, łącznie z różnych zajęć edukacyjnych dla danej klasy, form i sposobów wymienionych w § 26 ust. 3 pkt. 1,2.
 7. O wynikach pisemnych form i sposobów wymienionych w § 26 ust. 3 pkt. 1,2,3 nauczyciel informuje ucznia, a za jego pośrednictwem rodziców (prawnych opiekunów), w terminie do 10 dni od dnia realizacji danej formy/sposobu. Termin ten może ulec przedłużeniu przy zajściu nadzwyczajnych okoliczności tj. choroba nauczyciela, zmiana rozkładu zajęć dydaktycznych czy wycieczka klasy.
 8. Uczeń ma prawo przystąpić do poprawy otrzymanej oceny niedostatecznej i dopuszczającej z form i sposobów opisanych
  w § 26 ust. 3 pkt 1,2 lub/i 4,5 w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wyniku. Sposób poprawy i jego datę wyznacza nauczyciel.
 9. Nauczyciel może umożliwić poprawę oceny wyższej niż dopuszczająca wszystkim uczniom zainteresowanym formach
  i sposobach wymienionych w § 26 ust. 3 pkt. 1,2 lub/i 4,5.
 10. Uczeń może otrzymać prace dotyczące form i sposobów wymienionych w § 26 ust. 3 pkt. 1,2 do wglądu na 1-2 dni celem zapoznania z wynikami rodziców (prawnych opiekunów). Szczegółowe warunki powierzenia pracy uczniowi ustala nauczyciel.
 11. Prace uczniowskie dotyczące form i sposobów wymienionych w § 26 ust. 3 pkt. 1,2 przechowuje nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne do końca września roku szkolnego następującego po tym, w którym praca powstała.
 12. Dopuszcza się gromadzenie informacji o poziomie wiedzy oraz umiejętnościach edukacyjnych uczniów inaczej niż opisane formy i sposoby np. z wykorzystaniem techniki komputerowej, audio, wideo itp.
 13. Po zastosowaniu stopni szkolnych uczeń może być motywowany do bardziej efektywnej pracy i osiągania lepszych wyników przy pomocy:
 • pochwał słownych lub pisemnych;
 • indywidualnego wewnętrznego systemu motywowania zamieszczonego w przedmiotowych systemach oceniania poszczególnych zajęć edukacyjnych;
 • upomnień, nagan słownych lub pisemnych.
 1. Za przekazanie uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o poziomie osiągnięć edukacyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący dane zajęcie edukacyjne i wychowawca oddziału danej klasy.
 2. Ogólne wymaganie edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z zajęć edukacyjnych są następujące:
 • stopień celujący (6) otrzymuje uczeń który:
 1. posiada wiedzę i umiejętności wykraczające ponad treści zawarte w podstawie programowej oraz posiada umiejętności powiązania ich w systematyczny układ;
 2. polecenia, zadania i ćwiczenia na zajęciach wykonuje bezbłędnie, trzeba mu dostarczać dodatkowych, trudniejszych zadań;
 3. samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;
 4. umie formułować problemy i dokonywać syntezy lub analizy nowych zjawisk;
 5. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy;
 6. proponuje rozwiązania nietypowe;
 7. osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych;
 8. jest aktywny i pomaga innym;
 9. wykonuje dodatkowe prace, które mogą być wykorzystane na zajęciach edukacyjnych.
 • Stopień bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń który:
 1. opanował zakres wiedzy i umiejętności określony w podstawie programowej i posiada wiadomości powiązane ze sobą logicznie;
 2. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;
 3. rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania;
 4. potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;
 5. jest aktywny i systematyczny, potrafi pomagać innym;
 6. zawsze kończy prace na zajęciach i kończy ja bezbłędnie;
 • Stopień dobry (4) otrzymuje uczeń który:
 1. nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, ale wykonuje (rozwiązuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności bez pomocy nauczyciela;
 2. poprawnie stosuje wiadomości, wykonuje (rozwiązuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne;
 3. pracuje systematycznie i wykazuje postępy, prawie zawsze kończy prace na zajęciach i wykonuje ją często bezbłędnie;
 4. wykazuje pozytywny stosunek do zajęć edukacyjnych.
 • Stopień dostateczny (3) otrzymuje uczeń który:
 1. opanował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w stopniu umożliwiającym wykonanie (rozwiązanie) typowych zadań teoretycznych lub praktycznych o średnim stopniu trudności z pomocą nauczyciela;
 2. na zajęciach stara się pracować systematycznie, wykazuje postępy;
 3. w większości przypadków kończy wykonywane zadania;
 4. potrafi samodzielnie wykonać proste polecenia;
 5. ma stosunek do zajęć edukacyjnych nie budzący większy zastrzeżeń.
 • Stopień dopuszczający (2) otrzymuje uczeń który:
 1. ma istotne braki wiedzy i umiejętnościach określonych w podstawie programowej;
 2. wykonuje proste zadania z dużą pomocą nauczyciela;
 3. pracuje niesystematycznie, jego postępy są zmienne, nie zawsze kończy na zajęciach wykonywane prace, zadania, ćwiczenia;
 4. nie wykazuje chęci do wykonywania poleceń i nie wkłada wysiłków w swoją uczniowską pracę.
 • Stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń który:
 1. posiada braki wiedzy i umiejętnościach określonych w podstawie programowej, które nie pozwalają na wykonywanie prostych zadań, nawet z pomocą nauczyciela;
 2. nie wykonuje na zajęciach prac, zadań, ćwiczeń mimo zachęty i działań wspomagających ze strony nauczyciela;
 3. nie zna podstawowych praw i pojęć;
 4. nie dąży, mimo pomocy nauczyciela, do uzupełnienia braków w swojej wiedzy i umiejętnościach;
 5. celowo opuszcza zajęcia lub notorycznie jest do nich nieprzygotowany.
 • 27.
 1. Obowiązkiem ucznia jest solidne przygotowywanie się do bieżących zajęć edukacyjnych i obecność na zajęciach.
 2. W przypadku nieobecności na zajęciach uczeń ma obowiązek uzupełnić notatki, zadania domowe, wszelkie ćwiczenia, wiadomości i umiejętności. Bieżące uzupełnienie braków spowodowanych nieobecnością ucznia na zajęciach jest jednym
  z warunków koniecznych do uzyskania przez ucznia pozytywnej oceny z danych zajęć edukacyjnych. Warunki usprawiedliwienia nieobecności są następujące:
 • obowiązuje forma pisemna na odrębnej kartce lub druku przygotowanym przez wychowawcę oddziału danej klasy;
 • pismo jest przygotowane i podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów) ucznia;
 • pismo jest składane u wychowawcy oddziału danej klasy w przeciągu tygodnia od powrotu ucznia do szkoły;
 • zwolnienie lekarskie.
 1. W przypadku nieobecności ucznia dłuższej niż 3 dni rodzic (prawny opiekun) ucznia ma obowiązek niezwłocznie powiadomić wychowawcę oddziału danej klasy o fakcie i przyczynie nieobecności.
 2. Uzupełnienia uczeń dokonuje nie później niż w ciągu:
 • 1-2 dni w przypadku zwolnienia z części zajęć w danym dniu lub nieobecności jednorazowej trwającej do jednego tygodnia;
  2) tygodnia – w przypadku dłuższej nieobecności trwającej od jednego do 2 tygodni.
 • Jeżeli nieobecność ucznia trwa ponad 2 tygodnie, wówczas uczeń lub rodzice (prawni opiekunowie) uzgadniają
  z nauczycielami zakres materiału, formę i termin uzupełnienia wszelkich braków.
 • Uczeń „nowy” tzn., taki który zmienia swoje środowisko szkolne w ciągu roku szkolnego ma prawo skorzystać z:
 1. warunków przedstawionych w § 27 ust. 4;
 2. prawa nieotrzymywania ocen niedostatecznych w ciągu pierwszych dwóch tygodni pobytu w szkole.
 3. Uczeń nie wywiązujący się z obowiązku uzupełniania, o którym mowa w § 27 ust.2, sam pozbawia się szansy na uzyskanie pozytywnych ocen oraz działa na szkodę swojego rozwoju.
 4. Nauczyciel ma za zadanie wspomóc ucznia w pracy nad uzupełnianiem braków, przy czym wspomaganie oznacza: udzielanie uczniowi wskazówek, wyjaśnianie trudnych i niezrozumiałych pojęć (części materiału), wskazywanie lektury, dodatkowych materiałów, pomocy dydaktycznych.
 • 28
 1. Zachowanie ucznia podlega ocenie.
 2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału danej klasy, nauczycieli oraz uczniów oddziału danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
 3. Ocenianie zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. Ocenę zachowania ucznia ustala się
  w oparciu o zasady, warunki i sposób oceniania uchwalone przez Radę Pedagogiczną w porozumieniu z Społecznością Ośrodka, zapisane w Statucie Ośrodka i pozostające w zgodzie z odnośnymi przepisami prawa oświatowego.
 4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 5. Dla uczniów śródroczna i roczna klasyfikacyjna ocena zachowania wyrażona jest określeniami w następującej skali:
 • wzorowe;
 • bardzo dobre;
 • dobre;
 • poprawne;
 • nieodpowiednie;
 1. Wychowawca oddziału danej klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów)
  o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia wyraża opinie o:
 • wywiązywaniu się ucznia z jego obowiązków;
 • postępowaniu zgodnym z dobrem społeczności szkoły i Ośrodka;
 • dbałości ucznia o honor i tradycje Ośrodka;
 • dbałości o piękno mowy ojczystej;
 • dbałości o zdrowie własne oraz innych osób;
 • godnym, kulturalnym zachowaniu się w Ośrodku i po za nim;
 • okazywaniu szacunku innym osobom;
 • kulturze osobistej ucznia;
 • stosowaniu się do obowiązującego prawa w Ośrodku;
 • zaangażowaniu w życie społeczne, kulturalne i sportowe Ośrodka.
 1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nie ukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 2. Oceny zachowania są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca oddziału danej klasy uzasadnia ustaloną ocenę zachowania.
 4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
 • oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
 • promocję ucznia do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem § 28 ust. 8. Oceny klasyfikacyjne
  z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia.
 • Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca oddziału danej klasy, który ma obowiązek uwzględnić opinie o uczniu wydawane przez innych nauczycieli, personel szkolny, innych uczniów oraz samego zainteresowanego.
  Ustalona przez wychowawcę oddziału danej klasy klasyfikacyjna ocena zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem § 28 ust. 14 i §28 ust. 18.
 1. Wychowawca oddziału danej klasy na bieżąco informuje uczniów rodziców (prawnych opiekunów) o zachowaniu
  i postawach ucznia, jak również o ustalonej dla ucznia ocenie zachowania.
 2. Informowanie o ocenach klasyfikacyjnych zachowania odbywa się na takich samych zasadach jak przy ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.
 3. W przypadku zastrzeżeń opisanych w § 23 ust.1 obowiązek rozpatrzenia tychże spoczywa na Dyrektorze Ośrodka.
 4. Zgłoszenie zastrzeżeń ma formę pisemną i zawiera: imię, nazwisko i klasę ucznia, zaproponowaną ocenę klasyfikacyjną zachowania, uzasadnienie wnoszonego zastrzeżenia tzn., wskazanie gdzie przy ustalaniu oceny wystąpiła niezgodność
  z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania oceny, datę i podpis rodzica (prawnego opiekuna) zgłaszającego zastrzeżenia.
 5. Sformułowane na piśmie zastrzeżenie rodzic (prawny opiekun) ucznia składa w sekretariacie Ośrodka za potwierdzeniem daty zgłoszenia zastrzeżenia.
 6. Protokół o którym mowa w § 23 ust. 8 pkt. 2 stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 7. W przypadku rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania uczeń może ubiegać się o wyższą niż przewidywana dla niego ocena na następujących warunkach i w następującym trybie:
 • wystąpienie o uzyskanie wyższej oceny następuje w terminie 2 dni (oprócz dni wolnych i świąt) od dnia uzyskania informacji
  o proponowanej ocenie;
 • wystąpienie ma formę pisemną i jest kierowane do wychowawcy oddziału danej klasy;
 • wystąpienie obowiązkowo podpisuje rodzic (prawny opiekun) ucznia, co oznacza jego akceptację;
 • wystąpienie zawiera: imię i nazwisko ucznia, klasę, ocenę proponowaną i ocenę o jaką ubiega się uczeń;
 • w wystąpieniu winno znaleźć się uzasadnienie, w oparciu o fakty, dające podstawę do ubiegania się o podwyższoną ocenę;
 • wychowawca oddziału danej klasy rozpatruje złożony wniosek w takim terminie, by decyzja o ocenie ostatecznej była powzięta przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej;
 • wychowawca oddziału danej klasy, rozpatrując wniosek, ponownie odwołuje się do zgromadzonych danych o zachowaniu ucznia, do wyrażonych o jego zachowaniu opinii, jeśli jest to możliwe, uzupełnia je oraz ponownie rozmawia z uczniem lub jeśli to konieczne z jego rodzicami (prawnymi opiekunami);
 • wychowawca oddziału danej klasy podejmuje ostateczną decyzję co do oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • podjęta przez wychowawcę oddziału danej klasy decyzja ponownego ustalenia oceny zachowania wpisywana jest na złożonym pisemnym wystąpieniu o podwyższenie oceny jako odpowiedź na to wystąpienie;
 • pisemne wystąpienie o podwyższenie rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania dołącza się do arkusza ocen ucznia;
 • ustalona przez wychowawcę oddziału danej klasy ocena jest ostateczna z zastrzeżeniem § 28 ust. 14.
 1. Szczegółowe kryteria oceny zachowania:
 • ocenę wzorową otrzymuje uczeń który:
 1. przestrzega norm obowiązujących w Ośrodku tj. niestosowania przemocy fizycznej i psychicznej, niezażywania alkoholu, narkotyków i innych środków zmieniających świadomość oraz nieudostępniania ich innym, nieniszczenia mienia Ośrodka
  i mienia osób w nim znajdujących się;
 2. wzorowo spełnia wszystkie wymagania szkolne (sumiennie pracuje na lekcji, przynosi zeszyty i przybory szkolne, dba o ich estetyczny wygląd, wykonuje polecenia nauczyciela, wypełnia dyżury klasowe);
 3. potrafi pogodzić naukę z innymi obowiązkami np. pomocą koleżeńską, wolontariatem, pracą na rzecz Społeczności Wychowanków;
 4. jego postawa jest nacechowana życzliwością wobec otoczenia;
 5. jest kreatywny, inicjuje działania na rzecz Ośrodka, szkoły i środowiska;
 6. osiąga sukcesy na szczeblu szkoły, Ośrodka, regionu, województwa w olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych itp.;
 7. jest asertywny, w życiu codziennym jest uczciwy, reaguje na przejawy zła, szanuje godność własną i innych;
 8. szanuje pracę własną i innych osób, szanuje mienie Ośrodka i własność prywatną;
 9. umie współpracować w grupie, odgrywa ważną role w integrowaniu środowiska klasy i Ośrodka;
 • ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który:
 1. przestrzega norm obowiązujących w Ośrodku tj. niestosowania przemocy fizycznej i psychicznej, niezażywania alkoholu, narkotyków i innych środków zmieniających świadomość oraz nieudostępniania ich innym, nieniszczenia mienia Ośrodka i mienia osób w nim znajdujących się;
 2. spełnia wszystkie wymagania szkolne (sumiennie pracuje na lekcji, przynosi zeszyty i przybory szkolne, dba o ich estetyczny wygląd, wykonuje polecenia nauczyciela, wypełnia dyżury klasowe);
 3. potrafi pogodzić naukę z innymi obowiązkami np. pomocą koleżeńską, wolontariatem, pracą na rzecz Społeczności Ośrodka;
 4. jego postawa jest nacechowana życzliwością wobec otoczenia;
 5. włącza się w prace na rzecz szkoły, Ośrodka i środowiska;
 6. jest asertywny, w życiu codziennym jest uczciwy, reaguje na przejawy zła, szanuje godność własną i innych;
 7. szanuje pracę swoją i innych osób, szanuje mienie Ośrodka i własność prywatną;
 8. potrafi współpracować w grupie, odgrywa ważną rolę w integrowaniu środowiska klasy i Ośrodka;
 • ocenę dobrą otrzymuje uczeń który:
 1. przestrzega norm obowiązujących w Ośrodku tj. niestosowania przemocy fizycznej i psychicznej, niezażywania alkoholu, narkotyków i innych środków zmieniających świadomość oraz nieudostępniania ich innym, nieniszczenia mienia Ośrodka
  i mienia osób w nim znajdujących się;
 2. systematycznie i w miarę swoich możliwości pracuje na lekcji, wykonuje polecenia nauczyciela, wypełnia dyżury klasowe;
 3. sporadycznie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, akcjach inicjowanych przez szkołę i Społeczność Ośrodka;
 4. jest asertywny, w życiu codziennym jest uczciwy, reaguje na przejawy zła, szanuje godność własną i innych;
 5. szanuje prace swoją i innych osób, szanuje mienie Ośrodka i własność prywatną;
 6. wywiązuje się z zadań przyjętych do realizacji;
 • ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
 1. stara się przestrzegać norm obowiązujących w Ośrodku tj. niestosowania przemocy fizycznej i psychicznej, niezażywania alkoholu, narkotyków i innych środków zmieniających świadomość oraz nieudostępniania ich innym, nieniszczenia mienia Ośrodka i mienia osób w nim znajdujących się;
 2. bywa, że nie pracuje na lekcji, wykazuje niesystematyczność, zdarza się, że zapomina zeszytów;
 3. często nie dotrzymuje ustalonych terminów, niechętnie i niezbyt starannie wykonuje powierzone mu prace i zadania;
 4. sporadycznie angażuje się w działania na terenie klasy, szkoły i Ośrodka, sam nie wykazuje inicjatywy i nie podejmuje inicjatyw innych osób;
 5. sporadycznie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, akcjach inicjowanych przez szkołę i Społeczność Ośrodka;
 • ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń który:
 1. zdarza mu się nie przestrzegać norm obowiązujących w Ośrodku tj. niestosowania przemocy fizycznej i psychicznej, niezażywania alkoholu, narkotyków i innych środków zmieniających świadomość oraz nieudostępniania ich innym, nieniszczenia mienia Ośrodka i mienia osób w nim znajdujących się;
 2. ma negatywny stosunek do nauki, nie przynosi zeszytów, nie wykonuje poleceń nauczyciela, nie wypełnia powierzonych mu zadań;
 3. nie jest zainteresowany samorozwojem ani uzyskiwaniem choćby przeciętnych wyników w nauce;
 4. przejawia negatywne zachowania, a stosowane przez szkołę i dom rodzinny środki zaradcze nie przynoszą skutku;
 5. wchodzi w kolizje z prawem, nie wykazuje woli zmiany swojego postępowania;
 6. często jest nieuczciwy, nie reaguje na przejawy zła, nie szanuje godności własnej i innych, nie szanuje pracy innych ani cudzej własności, swoim zachowaniem często stwarza zagrożenie;
 • ocenę naganną otrzymuje uczeń który:
 1. rażąco nie przestrzega norm obowiązujących w Ośrodku tj. niestosowania przemocy fizycznej i psychicznej, niezażywania alkoholu, narkotyków i innych środków zmieniających świadomość oraz nieudostępniania ich innym, nieniszczenia mienia Ośrodka i mienia osób w nim znajdujących się;
 2. nie jest zainteresowany uzyskiwaniem choćby przeciętnych wyników w nauce, odmawia jakiejkolwiek pracy na rzecz klasy, szkoły i Ośrodka;
 3. zakłóca tok lekcji poprzez samowolne opuszczanie miejsca pracy, wypowiedzi bez pozwolenia nauczyciela;
 4. przejawia negatywne zachowania, a stosowane przez szkołę i dom rodzinny środki zaradcze nie przynoszą skutku;
 5. wchodzi w kolizje z prawem, nie wykazuje woli zmiany swojego postępowania;
 6. często jest nieuczciwy, nie reaguje na przejawy zła, nie szanuje godności własnej i innych, nie szanuje pracy innych ani cudzej własności, swoim zachowaniem często stwarza zagrożenie.

 

 • 29.

SPOSÓB WYKONANIA ZADANIA.

 1. Publiczna Szkoła 209 (zwana dalej szkołą podstawową) jest szkołą dla dziewcząt i chłopców zagrożonych niedostosowaniem społecznym, która w chwili obecnej jest nieczynna.
 2. Publiczne Gimnazjum nr 54 (zwane dalej gimnazjum) jest szkołą dla dziewcząt i chłopców zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 3. Szkoły są integralną częścią Ośrodka i realizują wspólne zadania dydaktyczno – wychowawczo- terapeutyczne. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w gimnazjum ( zwani dalej zespołem dydaktycznym), w grupach wychowawczych oraz psycholodzy i pedagodzy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „SOS” nr 1 w Łodzi.
 4. Szkoła prowadzona jest w formie stacjonarnej. Szkoła realizują cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty
  i w wydanych na jej podstawie rozporządzeniach.
 5. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze realizowane są w oparciu o programy własne lub rekomendowane przez MEN.
 6. Głównym celem edukacji w szkołach jest wspomaganie rozwoju ucznia jako osoby i wprowadzanie go w życie społeczne.
 7. Celem kształcenia ogólnego w gimnazjum jest:
 • przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki;
 • zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
 • kształtowanie u uczniów umiejętności warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.
 1. Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w gimnazjum należą:
 • czytanie – umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów kultury prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 • myślenie matematyczne – umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;
 • myślenie naukowe – umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów a także formułowanie wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody
  i społeczeństwa;
 • umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno w mowie, jak i w piśmie;
 • umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno – komunikacyjnymi;
 • umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;
 • umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;
 • umiejętność pracy zespołowej;
 • kształtowanie postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętność tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.
 1. Zadania ogólne szkół są uzupełniane przez wewnątrzszkolny system oceniania osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów.

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

 • 30.
 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania, opieki i socjoterapii w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Ośrodka.
 2. Podstawową formą pracy szkoły jest system klasowo-lekcyjny.
 3. W klasach podział na grupy jest obowiązkowy:
 • na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: komputerowych, informatyki i technologii informacyjnej liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej;
 • na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego zajęcia mogą być prowadzone w zależności od realizowanej formy tych zajęć mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców;
 • na zajęciach wychowania do życia w rodzinie zgodnie z przepisami w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa,
  o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartej w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
 1. Zajęcia szkolne odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku. Tygodniowy wymiar godzin nauczania ustala obowiązujący plan zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Plan zajęć dydaktyczno – wychowawczych powinien uwzględniać potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia.
 2. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w klasach lub pracowniach. Godzina zajęć lekcyjnych trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 3. W realizacji celów statutowych szkoły zapewniają możliwość korzystania z pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem.
 4. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym okresie nauki uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania.
 5. W uzasadnionych przypadkach mogą być organizowane zajęcia w zespole klasowym złożonym z uczniów różnych klas szkoły.
 6. Dyrektor szkoły, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym, ustala zasady prowadzenia zajęć, w szczególności: zajęć przysposabiających do pracy, specjalistycznych, elementów informatyki, kół zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych i międzyszkolnych.
 7. Liczba uczniów w zespole nie może naruszać norm określonych dla danego typu gimnazjum w szczegółowych przepisach.
 8. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
 9. Liczba uczniów w oddziale wynosi: do 16.
 10. Zajęcia z etyki szkoła realizuje dla grupy nie mniejszej niż 7 osób.
 11. Dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego organizuje się zajęcia wyrównawcze. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8.
 12. Szkoła organizuje zajęcia rozwijające zainteresowania oraz szczególne uzdolnienia zgodne z aktualnymi potrzebami uczniów oraz ich zainteresowaniami. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8.
 13. Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz wydawania świadectw szkolnych, określają odrębne przepisy.
 14. Zasady podziału oddziału na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki lub bezpieczeństwa, ustala Dyrektor z uwzględnieniem zasad określonych w ramowym planie nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.
 15. Rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego.
 16. Terminy kończące zajęcia edukacyjne, terminy przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich, określają przepisy dotyczące organizacji roku szkolnego.

ZADANIA ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH

 • 31.
 1. W gimnazjum zatrudnieni są nauczyciele.
 2. Dyrektorem jest Dyrektor Ośrodka.
 3. Dyrektor w szczególności:
 • kieruje bieżącą działalności dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i terapeutyczną szkoły;
 • przedkłada do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej roczny plan pracy dydaktyczno wychowawczo – terapeutycznej, kieruje jego realizacją oraz składa sprawozdania z jego realizacji;
 • sprawuje nadzór pedagogiczny;
 • realizuje uchwały Rady Pedagogicznej;
 • dba o stworzenie warunków dobrej atmosfery pracy;
 • wnioskuje w sprawach doskonalenia zawodowego nauczycieli stosownie do potrzeb;
 • gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy.
 1. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z zespołem dydaktycznym, który tworzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w gimnazjum.
 2. Przewodniczącym zespołu dydaktycznego jest Dyrektor Ośrodka.
 3. Zebrania zespołu dydaktycznego są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, na koniec roku szkolnego oraz przed klasyfikacją śródroczną a także w miarę bieżących potrzeb – nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy Dyrektora Ośrodka, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego lub co najmniej 1/3 członków zespołu dydaktycznego.
 4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania zespołu dydaktycznego oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jego członków o terminie i porządku zebrania. Zebrania zespołu dydaktycznego są protokołowane.
 5. Do zadań zespołu dydaktycznego należy:
 • współpraca w zakresie prowadzenia procesu dydaktyczno – wychowawczego;
 • wyrażanie opinii na temat funkcjonowania uczniów, respektowania przez nich zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych;
 • rozwiązywanie bieżących problemów dydaktycznych i wychowawczych;
 • organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia oraz doradztwa metodycznego dla nauczycieli;
 • opiniowanie przygotowanych w szkołach autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania;
 • organizowanie diagnozowania wiedzy i umiejętności uczniów;
 • wymiana doświadczeń pedagogicznych;
 • opracowanie wniosków usprawniających pracę szkoły;
 • opracowanie wniosków z realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego.
 1. Decyzje zespołu dydaktycznego podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ jej członków.
 2. Członkowie zespołu dydaktycznego są zobowiązani do przestrzegania postanowień zespołu i uchwał Rady Pedagogicznej oraz do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach zespołu dydaktycznego, które mogą naruszać dobro osobiste innych osób.
 3. Nauczyciele danych zajęć edukacyjnych, zajęć edukacyjnych pokrewnych mogą tworzyć zespół przedmiotowy (problemowo – zadaniowy), który ma swojego przewodniczącego.
 4. Pracą zespołu kieruje przewodniczący wybrany demokratycznie spośród nauczycieli tworzących dany zespół.
 5. Zadaniem nauczycieli wchodzących w skład zespołu przedmiotowego jest:
 • organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji podstawy programowej;
 • wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania ucznia oraz sposobów badania wyników nauczania;
 • współpraca przy organizowaniu wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla nauczycieli;
 • współdziałanie w organizowaniu pracowni oraz uzupełnianiu ich wyposażenia;
 • wspólne opiniowanie przygotowanych w zespole przedmiotowym autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania;
 • opiniowanie planów dydaktycznych poszczególnych zajęć edukacyjnych na prośbę Dyrektora Ośrodka.

ROZDZIAŁ VI

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY OŚRODKA

 • 32.
 1. W Ośrodku zatrudnia się niżej wymienionych pracowników:
 • pedagogicznych (nauczyciele, wychowawcy, psycholodzy, pedagodzy);
 • ekonomiczno – administracyjnych (główna księgowa, specjalista ds. płac, kierownik gospodarczy , intendent /magazynier, pracownik socjalny, referent ds. uczniowskich, informatyk, inspektor ds. bhp);
 • obsługi (kucharz, pomoc kuchenna, konserwator, sprzątaczka, woźna, dozorcy);
 • specjalistów nie będących pracownikami pedagogicznymi – według potrzeb.
 1. Pracowników ujętych w punkcie 1 – 4 zatrudnia się zgodnie z potrzebami, które wynikają z ilości przebywających w Ośrodku wychowanków.
 2. Pracowników niepedagogicznych Ośrodka zatrudnia i zwalnia Dyrektor Ośrodka zgodnie z Układem Zbiorowym.
 3. W Ośrodku można tworzyć stanowisko wicedyrektora, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi.
 4. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
 5. Dla organizowania i dbałości o realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej wychowankom
  i ich rodzinom Dyrektor powołuje zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej i jego koordynatora w osobie psychologa placówki. Zespół ten zajmuje się opracowywaniem i realizacją indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.
 6. Dla organizowania i dbałości o zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć, Dyrektor powołuje koordynatora ds. bezpieczeństwa w osobie pedagoga.
 7. W celu realizacji projektu edukacyjnego, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, Dyrektor powołuje zespół nauczycielski ds. realizacji podstawy pedagogicznej oraz koordynatora tego zespołu.
 8. Nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne mogą tworzyć zespół przedmiotowy lub problemowo-zadaniowy. Pracą zespołu kieruje powołany przez Dyrektora przewodniczący zespołu.
 9. Cele i zadania zespołu przedmiotowego lub problemowo-zadaniowego obejmują:

 

 • zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania metod i sposobów prowadzenia socjoterapii;
 • organizowanie wewnątrzszkolnego i międzyszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli.

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

 • 33.
 1. Do obowiązków pracowników pedagogicznych należy:
 • odpowiedzialność za zdrowie, bezpieczeństwo i życie uczniów/wychowanków w czasie pobytu w Ośrodku, na lekcjach, zajęciach specjalistycznych i dodatkowych, wycieczkach oraz imprezach i uroczystościach organizowanych przez Ośrodek;
 • dbanie o prawidłowy przebieg procesu opiekuńczego i dydaktyczno – wychowawczego z uwzględnieniem działalności terapeutycznej, ustaleń wynikających z badań medycznych, psychologicznych, pedagogicznych oraz własnych obserwacji młodzieży;
 • dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt Ośrodka;
 • doskonalenie umiejętności dydaktyczno – wychowawczych oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej;
 • poznanie warunków życia uczniów i wychowanków, ich stanu zdrowotnego, systematyczna konsultacja z rodzicami (opiekunami prawnymi);
 • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczego Ośrodka i Programu Profilaktyki.
 1. Do obowiązków nauczyciela należy:
 • dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
 • zabezpieczenie prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego;
 • współpraca z innymi pracownikami pedagogicznymi w zakresie ustalenia indywidualnych kierunków terapii i dydaktyki każdego wychowanka;
 • ustalanie z uczniami zasad dotyczących sposobu realizacji programu nauczania, oceniania i funkcjonowania uczniów na zajęciach dydaktycznych;
 • opracowywanie programu nauczania swojego przedmiotu;
 • przygotowywanie dla uczniów zindywidualizowanego sposobu realizacji programu nauczania;
 • uczestniczenie w spotkaniach superwizyjnych kadry oraz w spotkaniach organizacyjnych;
 • dokumentowanie przebiegu zajęć w dzienniku lekcyjnym, a jeśli pełni funkcję wychowawcy klasy to prowadzenie dziennika
  i arkuszy ocen swojej klasy;
 • udzielenie pomocy uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie ich potrzeb;
 • stosowanie indywidualizacji w ocenianiu postępów wychowanka w nauce w sposób bezstronny, obiektywny i sprawiedliwy;
 • udział w opracowaniu Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego wychowanka oraz realizacja wynikających
  z niego zadań dydaktycznych i wychowawczych;
 • jednakowe traktowanie wszystkich uczniów;
 • doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy;
 • dbanie o pomoce naukowe i sprzęt Ośrodka, opieka nad powierzoną pracownią;
 • współpraca z domem rodzinnym i środowiskiem ucznia oraz instytucjami wspomagającymi jego rozwój;
 • prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przedmiotu lub koła zainteresowań, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • decydowanie o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów edukacyjnych ucznia;
 • wnioskowanie w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów;
 • uczestniczenie w programie terapeutycznym swoich uczniów zgodnie z zasadą priorytetu terapii i wychowania nad dydaktyką.
 • realizacja:
 1. zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przez stosowne przepisy prawa oświatowego;
 2. innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania wychowanków;
 3. prowadzanie zajęć w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji Dyrektora szkoły,
  z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu;
 4. zajęć i czynności związanych z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
 5. Zadaniem wychowawcy oddziału danej klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad wychowankiem,
  a w szczególności:
 • otaczanie opieką indywidualną każdego wychowanka;
 • współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale danej klasy, koordynowanie ich działania wychowawczego, organizowanie indywidualnej opieki nad wychowankiem;
 • współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami) wychowanków, informowanie ich o wynikach i problemach;
 • poznanie warunków życia wychowanków i ich stanu zdrowotnego;
 • współdziałanie z pedagogami i psychologami Ośrodka w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków;
 • prowadzenie dokumentacji oddziału i każdego z wychowanków;
 • udział w opracowaniu Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych dla wychowanków, uwzględniających indywidualne potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wychowanków.
 1. Do zadań wychowawcy grupy należy:
 • prowadzenie grupy wychowawczej;
 • opiekowanie się wychowankami w godzinach pracy Ośrodka, w opiece dziennej lub nocnej, w zależności od potrzeb wychowanków oraz dbanie o ich bezpieczeństwo;
 • kierowanie procesem wychowawczym wychowanka, opracowywanie indywidualnego planu pracy oraz pozostawanie
  w stałym kontakcie z rodziną wychowanka;
 • dokonywanie szczegółowej analizy sytuacji szkolnej, wychowawczej i życiowej swoich wychowanków we współpracy
  z psychologiem, dokonywanie diagnozy zaburzeń emocjonalno-społecznych swoich wychowanków i ustalanie kierunków pracy terapeutycznej;
 • zawieranie kontraktów z wychowankami, wspieranie ich w jego wykonaniu i ocenianiu stopnia realizacji;
 • prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w formie spotkań grupowych (w ramach tych zajęć projektowanie sytuacji psychokorekcyjnych skorelowanych z kierunkiem pracy terapeutycznej wychowanków);
 • konsultowanie z nauczycielami programów nauczania w zakresie doboru treści, form i metod do potrzeb wychowanków wyznaczonych przez kierunek projektowanych zmian w procesie terapii zgodnie z zasadą priorytetu terapii i wychowania nad kształceniem oraz pomaganie wychowankom w nauce szkolnej;
 • udział w spotkaniach Społeczności Ośrodka;
 • udział i współorganizowanie obozów integracyjnych, rekreacyjnych i terapeutycznych istotnych dla wszechstronnego rozwoju osobistego wychowanków i rozwoju grupy socjoterapeutycznej; udział w spotkaniach superwizyjnych i warsztatach tematycznych prowadzonych przez psychologa – superwizora, stale pracując nad sobą i podnosząc poziom swoich kompetencji zawodowych;
 • uczestniczenie w pracy zespołu wychowawczego;
 • dokumentowanie swojej pracy w dzienniku zajęć wychowawczych.
 • tworzenie serdecznej atmosfery sprzyjającej rozwojowi uczuć i więzi emocjonalnych;
 • utrzymywanie kontaktów z rodzicami (opiekunami prawnymi) wychowanków;
 • konsultowanie się z rodzicami (prawnymi opiekunami), lekarzem, psychologiem i pedagogiem na temat psychofizycznego rozwoju wychowanków, potrzeb i trudności;
 • poznanie warunków życia wychowanków i ich stanu zdrowotnego;
 • koordynowanie realizacji założeń zawartych w indywidualnych programach edukacyjno – terapeutycznych;
 • organizowanie zajęć grupowych i indywidualnych wynikających z planu pracy grupy;
 • organizowanie zajęć socjoterapeutycznych i pozalekcyjnych;
 • wdrażanie wychowanków do przestrzegania zasad higieny osobistej oraz porządku i czystości otoczenia, prac samoobsługowych i porządkowych;
 • podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole wychowanków oraz z innymi członkami Społeczności Ośrodka;
 • umożliwianie rozwijania indywidualnych zainteresowań i uzdolnień wychowanków;
 • współpraca z instytucjami zajmującymi się statutowo pomocą rodzinie i dziecku;
 • reprezentowanie interesów wychowanka w placówce i na zewnątrz.
 • prowadzenie dokumentacji grupy;
 • współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale uwzględniając i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu wychowanków, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka;
 • w miarę możliwości planowanie i organizowanie z wychowankami i ich rodzicami (prawnymi opiekunami) różnych form życia zespołowego integrującego środowisko;
 1. Do zadań psychologa należy w szczególności:
 • prowadzenie zajęć terapii psychologicznej – indywidualnej i grupowej;
 • sporządzanie diagnoz psychologicznych wychowanków i planowanie programów ich terapii we współpracy z innymi pracownikami Ośrodka;
 • prowadzenie okresowych konsultacji z wychowawcami w celu aktualizacji diagnozy zaburzeń i kierunków pracy socjoterapeutycznej;
 • prowadzenie konsultacji indywidualnych dla pracowników pedagogicznych w zakresie konstruowania sytuacji psychokorekcyjnych na bazie procesów grupowych;
 • prowadzenie zajęć specjalistycznych i wychowawczych w wymiarze nieprzekraczającym ½ etatu (udział w społecznościach, wyjazdach integracyjnych, wakacyjnych oraz prowadzenie grup zadaniowych lub problemowych);
 • uczestniczenie w kształtowaniu systemu terapeutycznego, wychowawczego i dydaktycznego Ośrodka, opracowaniu planów pracy i harmonogramu dochodzenia do wymaganych standardów pracy;
 • sprawowanie w razie potrzeby opieki wychowawczej, także w porze nocnej;
 • udział w spotkaniach superwizyjnych i warsztatach tematycznych prowadzonych przez psychologa-superwizora, stale pracując nad sobą i podnosząc poziom swoich kompetencji zawodowych;
 • dokumentowanie przebiegu swojej pracy w dzienniku czynności;
 • prowadzenie badań diagnostycznych wychowanków w tym diagnozowania potencjalnych możliwości oraz wspieranie „mocnych stron” wychowanków;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju wychowanka, określenie odpowiednich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec wychowanka, nauczycieli i rodziców (opiekunów prawnych) wychowanków;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologicznej na terenie placówki i poza nią;
 • ustalenie metod pracy umożliwiających usprawnianie, eliminowanie zaburzeń, niepowodzeń;
 • sprawowanie indywidualnej pomocy psychologicznej dla młodzieży;
 • opracowanie opinii psychologicznych;
 • udział w zespole ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 • sprawowanie indywidualnej opieki nad wychowankami mającymi trudności adaptacyjne;
 • wspieranie wychowanków, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu
  i planowania kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie;
 • wspieranie nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 • prowadzenie spotkań superwizyjnych lub konsultacyjnych dla pozostałych pracowników;
 • wspieranie wychowawców oddziałów danych klas, zespołów ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z Programu Wychowawczego Ośrodka i Programu Profilaktyki,
  o których mowa w odrębnych przepisach;
 • wspieranie wychowanków z Klubu Absolwenta.
 1. Do zadań pedagoga należy w szczególności:
 • prowadzenie zajęć terapii pedagogicznej – indywidualnej i grupowej;
 • dokonywanie okresowej, szczegółowej analizy sytuacji wychowawczej, rodzinnej, szkolnej i życiowej wychowanków oraz sporządzanie ich diagnozy pedagogicznej;
 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów i wychowanków oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń;
 • określenie form i sposobów udzielania uczniom i wychowankom pomocy pedagogicznej odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb;
 • udzielanie bezpośredniej pomocy wychowankom w sytuacjach związanych z konfliktami rodzinnymi, kontaktami rówieśniczymi, niepowodzeniami szkolnymi, kryzysem emocjonalnym i nasilającymi się zaburzeniami zachowania;
 • prowadzenie preorientacji zawodowej wychowanków, wspieranie i motywowanie w zakresie wyboru zawodu, dalszego kształcenia, orientacji na rynku pracy, poszukiwania zatrudnienia i usamodzielniania się;
 • konsultowanie z nauczycielami dostosowania treści programowych oraz form i metod nauczania do indywidualnych potrzeb wychowanków wynikających z diagnozy ich zaburzeń emocjonalno-społecznych;
 • współpraca z rodziną wychowanków w celu zapewnienia im właściwej atmosfery wychowawczej w naturalnym środowisku;
 • prowadzenie wspólnie z wychowawcą zajęć socjoterapeutycznych;
 • udział w spotkaniach Społeczności Ośrodka;
 • opracowywanie opinii o wychowankach;
 • przygotowywanie wychowanków do egzaminów związanych z ukończeniem gimnazjum, opracowywanie szczegółowych wymagań egzaminacyjnych dla wychowanków o specjalnych potrzebach edukacyjnych we współpracy z zespołem orzekającym Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Okręgową Komisją Egzaminacyjnej;
 • prowadzenie terapii pedagogicznej o charakterze reedukacyjnym;
 • udział i współorganizowanie obozów integracyjnych, rekreacyjnych i terapeutycznych istotnych dla wszechstronnego rozwoju osobistego wychowanków i rozwoju grupy socjoterapeutycznej;
 • udział w spotkaniach superwizyjnych i warsztatach tematycznych prowadzonych przez psychologa-superwizora, stale pracując nad sobą i podnosząc poziom swoich kompetencji zawodowych;
 • sprawowanie w razie potrzeby opieki wychowawczej wobec wychowanków (także w porze nocnej);
 • uczestniczenie w pracy zespołu wychowawczego;
 • dokumentowanie swojej pracy i wykonywanych czynności w dzienniku pedagoga;
 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy pedagogicznej dla uczniów i wychowanków, rodziców (opiekunów prawnych) i nauczycieli;
 • udział w zespole ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 • koordynowanie spraw dotyczących bezpieczeństwa wychowanków;
 • wspieranie uczniów i wychowanków, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu
  i planowania kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie;
 • wspieranie nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 • działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej wychowankom znajdującym się w trudnej sytuacji;
 • współpraca z sądami rejonowymi i innymi instytucjami wspierającymi pracę Ośrodka;
 • wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych wychowawców i nauczycieli wynikających z Programu Wychowawczego Ośrodka i Programu Profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach;
 • współpraca z pracownikiem socjalnym w zakresie zorganizowania opieki i pomocy materialnej dla wychowanków znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
 • wspieranie wychowanków z Klubu Absolwenta.
 1. Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:
 • rozpoznawanie sytuacji rodzinnej i prawnej wychowanka;
 • opracowywanie diagnozy społecznej stanowiącej podstawę do oceny efektów pracy socjalnej prowadzonej
  z wychowankiem oraz wywiady środowiskowe w celu uzyskania pełnej wiedzy o sytuacji socjalnej i prawnej wychowanka;
 • utrzymywanie kontaktu z rodziną wychowanka, współpraca z nią, uzgadnianie decyzji oraz inicjowanie działań niezbędnych do unormowania sytuacji rodziny – podtrzymania więzi, uregulowania sytuacji prawnej i majątkowej oraz możliwości pobytu wychowanka w rodzinie;
 • współdziałanie z sądami, ośrodkami pomocy społecznej, policją, służbą zdrowia, instytucjami oświatowymi, ośrodkiem adopcyjnym, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi statutowo zajmującymi się pomocą dziecku i rodzinie
  w rozwiązywaniu problemów;
 • wspieranie wychowanków w przygotowaniu do samodzielnego życia;
 • udział w spotkaniach Społeczności Ośrodka;
 • udział w spotkaniach superwizyjnych i warsztatach tematycznych prowadzonych przez psychologa-superwizora, stale pracując nad sobą i podnosząc poziom swoich kompetencji zawodowych;
 • dokumentowanie podejmowanych działań na rzecz wychowanka i rodziny, prowadzenie korespondencji, pism o charakterze informacyjnym w zakresie powierzonej problematyki;
 • w sytuacjach doraźnych sprawowanie opieki, także w porze nocnej nad młodzieżą zgodnie ze swoimi posiadanymi kwalifikacjami pedagogicznymi;
 • współpraca z wychowawcami w opracowaniu Indywidualnego Programu Terapeutyczno – Edukacyjnego wychowanka;
 • uczestniczenie w pracach zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 1. Dyrektor Ośrodka określa szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków dla każdego pracownika Ośrodka.
 2. Działania Ośrodka mogą być uzupełniane pracą wolontariuszy, których zatrudnienie określają odrębne przepisy.
 • 34.

STANOWISKA KIEROWNICZE

 1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor, który jest odpowiedzialny za właściwe jego funkcjonowanie oraz realizację zadań.
 2. W Ośrodku można utworzyć stanowisko wicedyrektora w sytuacji gdy w Ośrodku zatrudnionych jest więcej niż 15 pracowników pedagogicznych.
 3. W Ośrodku tworzy się stanowisko głównego księgowego.
 4. W Ośrodku tworzy się stanowisko kierownika gospodarczego.
 5. Dyrektor określa szczegółowe kompetencje głównego księgowego oraz kierownika gospodarczego.
 6. W Ośrodku można tworzyć inne stanowiska kierownicze po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz za zgodą organu prowadzącego.

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

WARUNKI POBYTU

 • 35.

ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY PRZYJMOWANIU WYCHOWANKÓW

 1. Do Ośrodka przyjmowane są dzieci i młodzież: dzieci od 11 lat do szkoły podstawowej i młodzież od 14 lat do gimnazjum, na wniosek rodzica (prawnego opiekuna). Warunkiem niezbędnym jest posiadanie przez kandydata orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.
 2. Wszyscy wychowankowie przyjmowani są na podstawie skierowania wydanego przez prezydenta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
 3. Z inicjatywą przyjęcia wychowanka, po uzgodnieniu z rodzicami (opiekunami) – mogą także występować pedagodzy
  i psycholodzy szkolni, pracownicy poradni psychologiczno -pedagogicznych, kuratorzy rodzinni oraz pracownicy socjalni.
 4. Podstawą przyjęcia do Ośrodka jest wstępna rozmowa kandydata i rodzica (prawnego opiekuna) z dyrektorem w celu zapoznania się z warunkami kontraktu i normami postępowania obowiązującymi w Ośrodku. Po zaakceptowaniu warunków kandydat za zgodą rodzica (prawnego opiekuna) podejmuje dobrowolną decyzję o przystąpieniu do współpracy, przestrzeganiu norm i realizacji kontraktu zobowiązującego go do aktywnego uczestniczenia w zajęciach  dydaktycznych, socjoterapeutycznych, spotkaniach Społeczności Ośrodka oraz innych zajęciach wynikających ze wspólnie z nim ustalonego indywidualnego programu pracy.
 5. Przy przyjęciu wychowanka do Ośrodka wymagana jest następująca dokumentacja:
 • wniosek rodzica lub prawnego opiekuna o wydanie skierowania;
 • skierowanie wydane przez prezydenta miasta;
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną;
 • nr pesel;
 • odpis aktu urodzenia i poświadczenie zameldowania;
 • informacje o stanie zdrowia (dokumentacja medyczna, w tym: karta zdrowia i informacje o ubezpieczeniu zdrowotnym);
 • dokumentacja szkolna (arkusz ocen, świadectwo ukończenia ostatniej klasy szkoły podstawowej, opinia wychowawcy lub pedagoga, karta przekazania z poprzedniej szkoły);
 1. Wychowanka do Ośrodka przyjmuje Dyrektor lub wyznaczony przez niego pracownik pedagogiczny, przeprowadzając z nim rozmowę w obecności rodzica lub opiekuna prawnego, podczas której zapoznaje go z jego prawami, obowiązkami i zasadami pobytu w Ośrodku.
 2. O przyjęciu wychowanka do Ośrodka Dyrektor powiadamia właściwe organy obowiązane do kontroli spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.
 3. Czas kształcenia dzieci i młodzieży w szkołach przy Ośrodku może się odbywać nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia:
 • 18 roku życia – w przypadku szkoły podstawowej;
 • 21 roku życia – w przypadku gimnazjum.
 1. Początkowy okres pobytu wychowanka w Ośrodku (do 4 tygodni) poświęcony jest powstawaniu wstępnej diagnozy socjoterapeutycznej oraz opracowany jest we współpracy z wychowankiem Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny.
 2. Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny jest modyfikowany w zależności od zmieniających się potrzeb wychowanka.

USTANIE POBYTU WYCHOWANKA W OŚRODKU

 • 36.
 1. Pobyt wychowanka w Ośrodku ustaje z powodu skreślenia z listy wychowanków.
 2. Skreślenie wychowanka z listy następuje:
 • w przypadku ukończenia 18 roku życia z wyłączeniem sytuacji, gdy uczeń deklaruje zakończenie rozpoczętego etapu edukacyjnego;
 • na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) po złożeniu przez rodzica (prawnego opiekuna) prośby o skreślenie z listy wychowanków;
 • w przypadku poważnego naruszenia postanowień Statutu lub regulaminów obowiązujących na terenie Ośrodka.
 • w przypadku nie realizowania kontraktu i nie przestrzegania norm dotyczących:
 1. niestosowania przemocy fizycznej i psychicznej;
 2. nieużywania na terenie Ośrodka środków zmieniających świadomość (alkohol, narkotyki, leki i inne substancje zmieniające świadomość);
 3. dbałości o mienie Ośrodka i osób w nim przebywających.
 • na mocy postanowienia Sądu.
 1. Skreślenie wychowanka z listy o którym mowa w ust. 2 pkt. 3 i 4 może nastąpić w wyniku decyzji zespołu wychowawczego podjętej po rozpatrzeniu wniosku wychowawcy prowadzącego wychowanka lub głosowania Społeczności Ośrodka.
 2. Dokumenty wychowanka Dyrektor Ośrodka przekazuje szkole rejonowej lub do innej placówki, do której trafia wychowanek.
 3. O skreśleniu wychowanka powiadamiany jest dyrektor właściwej szkoły rejonowej; w sytuacji nadzoru kuratorskiego sprawowanego nad wychowankiem stosowny Sąd.

ROZDZIAŁ VIII

PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW

 • 37.

PRAWA WYCHOWANKA

 1. W placówce przestrzegane są prawa zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka, z uwzględnieniem w szczególności prawa wychowanka do:
 • poszanowania godności osobistej;
 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i wychowania, zgodnie z zasadami pedagogiki specjalnej oraz higieny pracy umysłowej;
 • pomocy w przypadku trudności w nauce;
 • opieki wychowawczej i warunków pobytu w Ośrodku zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz innymi nadużyciami naruszającymi godność osobistą lub stanowiącymi zagrożenie dla zdrowia i życia;
 • korzystania z doraźnej pomocy materialnej, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • szczególnie troskliwego i życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno­-wychowawczym i socjoterapeutycznym;
 • informacji o przebiegu procesu edukacyjnego i terapeutycznego oraz możliwości wyrażania na ten temat swojej opinii;
 • sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w nauce i postępowaniu;
 • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
 • swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Ośrodka, a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób;
 • wpływania na życie Ośrodka przez działalność samorządową oraz zrzeszenia się w organizacjach działających w Ośrodku;
 • dostępu do informacji o obowiązujących w Ośrodku: Statucie, regulaminie oraz nagrodach i karach;
 • ochrony więzi rodzinnych;
 • dyskrecji w sprawach osobistych, stosunkach rodzinnych, przyjaźni i uczuć;
 • wyżywienia dostosowanego do potrzeb rozwojowych;
 • korzystania ze zorganizowanych form wypoczynku i rekreacji.
 • składania skarg, próśb i wniosków;.
 1. W przypadku naruszenia praw wychowanka ma on prawo złożenia do Dyrektora Ośrodka, osobiście lub za pośrednictwem rodziców (prawnych opiekunów) skargi w formie ustnej lub pisemnej. Dyrektor rozpatruje skargę w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia.
 • 38.

OBOWIĄZKI WYCHOWANKA

 1. Wychowankowie mają obowiązek:
 • niestosowania przemocy fizycznej i psychicznej;
 • niezażywania alkoholu, narkotyków i innych środków zmieniających świadomość oraz nieudostępniania ich innym;
 • nieniszczenia mienia Ośrodka i mienia osób w nim znajdujących się;
 • pokrywania finansowo lub naprawienia szkody materialnej wyrządzonej na terenie Ośrodka;
 • dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Ośrodku;
 • przestrzegania zasad kultury i zachowania się zgodnie z powszechnie przyjętymi normami społecznymi w stosunku do kolegów i pracowników Ośrodka;
 • odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę i rozwój;
 • aktywnego uczestnictwa w Indywidualnym Programie Edukacyjno – Terapeutycznym;
 • przestrzegania Statutu Ośrodka, przepisów BHP;
 • przestrzegania wymogów higieny osobistej i przepisów sanitarnych;
 • przestrzegania ustalonego planu zajęć w szkole, w grupie wychowawczej i socjoterapeutycznej oraz zajęć dodatkowych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania się w ich trakcie;
 • punktualnego stawiania się w Ośrodku;
 • niezwłocznego usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach poprzez przedstawienie zwolnienia lekarskiego, pisemnego lub ustnego powiadomienia wychowawcy przez rodzica (opiekuna) lub wychowanka;
 • przedkładania zwolnień lekarskich całorocznych i semestralnych z wychowania fizycznego;
 • dbania o schludny wygląd oraz noszenie odpowiedniego stroju zaakceptowanego przez Społeczność Ośrodka;
 • nieużywania telefonów komórkowych oraz innego sprzętu audiowizualnego podczas zajęć prowadzonych w Ośrodku bez zgody osób je prowadzących oraz w nich uczestniczących.

ROZDZIAŁ IX

SYSTEM NAGRÓD I KAR

 • 39.

NAGRODY

 1. Wychowanek może otrzymać nagrodę za:

 

 • najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów i zachowania;
 • nienaganną frekwencję;
 • osiągnięcia w konkursach i imprezach sportowych;
 • działalność na rzecz szkoły;
 • dzielność i odwagę.
 1. Rodzaje nagród:
 • Pochwała ustna ze strony:
 1. Wychowawcy wobec grupy wychowawczej;
 2. Dyrektora Ośrodka wobec grupy wychowawczej;
 3. Dyrektora wobec Społeczności Ośrodka, z równoczesnym wpisaniem do dokumentacji wychowanka;
 • Dyplom uznania;
 • Nagroda rzeczowa;
 • Ufundowane stypendium motywacyjne;
 • List pochwalny do rodziców lub opiekunów prawnych wychowanka.
 1. Nagrody określone w ust. 2 pkt 1) podpkt b)-c), pkt 2.; 3.; i 5. przyznaje Dyrektor Ośrodka na wniosek wychowawcy, natomiast nagrodę określoną w ust. 2 pkt 2 podpkt 4) przyznaje się w oparciu o uchwałę Rady Pedagogicznej.

KARY (KONSEKWENCJE)

 • 40.
 1. Wychowanek podlega konsekwencjom za nieprzestrzeganie norm obowiązujących w Ośrodku, a w szczególności za:
 • stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej;
 • bierne uczestnictwo w aktach przemocy;
 • wnoszenie, posiadanie, spożywanie napojów alkoholowych;
 • wnoszenie, posiadanie, używanie środków odurzających;
 • czyny karalne i wykroczenia;
 • naganne zachowanie na terenie placówki i poza nią oraz niewłaściwy stosunek do personelu i kolegów;
 • lekceważenie nauki szkolnej oraz innych obowiązków;
 • niszczenie mienia Ośrodka i rzeczy innych wychowanków lub pracowników;
 • opuszczanie terenu Ośrodka bez zgody i wiedzy wychowawcy;
 • posiadanie materiałów i przedmiotów zagrażających życiu lub zdrowiu;
 • używanie telefonów komórkowych oraz innego sprzętu audiowizualnego niezgodnie z ustalonymi zasadami.
 1. Konsekwencja nie może naruszać nietykalności i godności osobistej wychowanka.
 2. Wychowanek może zostać ukarany poprzez:
 • upomnienie ustne:
 1. wychowawcy wobec grupy wychowawczej;
 2. Dyrektora Ośrodka;
 • naganę :
 1. wychowawcy grupy;
 2. Dyrektora Ośrodka;
 3. Dyrektora Ośrodka wobec Społeczności Ośrodka z równoczesnym wpisem do dokumentacji wychowanka;
 • ograniczenie prawa, na określony czas, do udziału w imprezach kulturalno – rekreacyjnych na terenie Ośrodka;
 • ograniczenie prawa, na określony czas, do udziału w imprezach kulturalno – rekreacyjnych poza terenem Ośrodka;
 • zawieszenie prawa ucznia do reprezentowania Ośrodka na zewnątrz (udziału w konkursach, rozgrywkach sportowych);
 • przeniesienie do innej szkoły.
 1. Konsekwencje określone w ust 3 za wyjątkiem pkt 1) a) i 2) a) przyznaje dyrektor na wniosek wychowawcy.
 2. Nagminne, rażące łamanie norm obowiązujących w Ośrodku skutkować może skreśleniem z listy wychowanków.
 3. Wykonanie konsekwencji może zostać zawieszone na czas próby na wniosek wychowawcy lub Społeczności Ośrodka.
 4. W przypadku zniszczenia mienia Ośrodka lub prywatnego, należącego do innych osób, wychowanek zobowiązany jest:
 • naprawić szkodę;
 • zapłacić za ewentualną szkodę lub naprawę zniszczonego przedmiotu.
 1. Każdy wychowanek podlegający konsekwencjom ma prawo:
 • do uzyskania informacji, za co i na jak długo ma ponosić konsekwencje swojego czynu;
 • do przedstawienia wyjaśnienia i argumentów na swoją obronę;
 • do wnikliwego przeanalizowania, wspólnie z wychowawcą grupowym, popełnionych błędów i dokonanych przewinień oraz uzyskania porady w celu zmiany zachowań na pożądane;
 • do odwołania się od konsekwencji, która jest jego zdaniem niesłuszna lub niesprawiedliwa osobiście lub za pośrednictwem rodziców (prawnych opiekunów);
 • odwołanie wnosi się do Dyrektora Ośrodka w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem w ciągu 3 dni od dnia powiadomienia o zastosowaniu konsekwencji. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia.

ROZDZIAŁ X

TRYB SKŁADANIA SKARG i WNIOSKÓW

 

 

 • 41

PRZYJMOWANIE I REJESTROWANIE SKARG I WNIOSKÓW

 1. Skargi i wnioski przyjmowane są przez:
 • Dyrektora Ośrodka;
 • w przypadku nieobecności Dyrektora osobę przez niego upoważnioną.
 1. Skargi i wnioski przyjmowane są codziennie w godzinach pracy sekretariatu Ośrodka.
 2. Skargi mogą być wnoszone:
 • pisemnie;
 • faxem;
 • pocztą elektroniczną;
 • telefonicznie;
 • ustnie do protokołu.
 1. Skargi i wnioski pisemne są rejestrowane.
 2. Do rejestru nie wpisuje się anonimów.

TERMIN ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

 • 42
 1. Skargę/wniosek rozpatruje są bez zbędnej zwłoki.
 2. Skargę/wniosek rozpatruje się zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego:
 • do miesiąca , gdy wszczyna się postępowanie wyjaśniające;
 • do dwóch miesięcy , gdy skarga/wniosek jest szczególnie skomplikowana.
 1. Po rozpatrzeniu skargi lub wniosku odpowiedź w formie pisemnej przekazać należy zainteresowanym stronom, z podaniem trybu odwoławczego od wydanej decyzji w terminie do 14 dni.

Rozdział XI

BEZPIECZEŃSTWO NAUKI I WYCHOWANIA W OŚRODKU

 • 43
 1. Ośrodek zapewnia wychowankom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie zorganizowanych przez nauczycieli, wychowawców zajęć na terenie szkół, grup wychowawczych i socjoterapeutycznych oraz w trakcie wycieczek
  i zajęć organizowanych podczas ferii zimowych i letnich.
 2. Podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo wychowanków odpowiada nauczyciel lub wychowawca prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Ośrodka o każdym wypadku mającym miejsce podczas powyższych zajęć.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami i innymi zagrożeniami pełnione są w szkole dyżury na przerwach w wyznaczonych miejscach według harmonogramu dyżurów nauczycieli w czasie przerw, a po zajęciach szkolnych pełnione są dyżury przez wychowawców.
 4. Nauczyciele i wychowawcy są zobowiązani do:
 • przestrzegania zasad i bezpieczeństwa uczniów na prowadzonych przez siebie zajęciach;
 • do systematycznego kontrolowania pod względem bhp miejsca, w którym są prowadzone zajęcia;
 • samodzielnego usuwania dostrzeżonego zagrożenia lub niezwłocznego zgłaszania o zagrożeniu Dyrektorowi Ośrodka;
 • kontroli obecności wychowanka na każdych zajęciach edukacyjnych i wychowawczych i niezwłocznego reagowania na nagłą niezapowiedzianą nieobecność poprzez poinformowanie o tym fakcie Dyrektora Ośrodka;
 • wprowadzania wychowanków do sali i pracowni oraz przestrzegania regulaminów obowiązujących w tych pomieszczeniach.
 • W pracowniach o zwiększonym ryzyku opiekun opracowuje „Regulamin pracowni” i na początku roku szkolnego zapoznaje
  z nim wychowanków.
 1. W sali gimnastycznej, pomieszczeniu siłowni i boisku nauczyciel lub wychowawca prowadzący zajęcia:
 • sprawdza sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć;
 • dba o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów;
 • dostosowuje wymagania i formy do możliwości fizycznych uczniów;
 • asekuruje uczniów podczas ćwiczeń na przyrządzie;
 • nie zezwala na przebywanie w pomieszczeniu siłowni wychowanków bez opieki nauczyciela.
 1. Opuszczenie miejsca pracy przez nauczyciela lub wychowawcę (wyjście w trakcie zajęć jest możliwe pod warunkiem, że opiekę nad wychowankami przejmie w tym czasie inny pracownik pedagogiczny placówki).
 2. Zwolnienie ucznia z zajęć z zamiarem odbycia przez niego innych zajęć w Ośrodku prowadzonych przez innego nauczyciela lub wychowawcę jest dopuszczalne tylko po uzgodnieniu tego z nauczycielem bądź wychowawcą prowadzącym te zajęcia.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest łączenie klas lub grup i przekazywanie ich jednemu nauczycielowi lub wychowawcy pod opiekę.
 4. Wszyscy wychowankowie maja obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników Ośrodka. Wychowankom nie wolno oddalać się z terenu Ośrodka bez zgody wychowawcy.
 5. W przypadku rażących naruszeń norm obowiązujących w ośrodku (stan nietrzeźwy, odurzenie narkotyczne, akty przemocy itp.) pracownik pedagogiczny stwierdzający ww. fakt podejmuje działania zgodne z opracowanymi procedurami postępowania kryzysowego.

ROZDZIAŁ XII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 44
 1. W celu zapewnienia placówce prawidłowego funkcjonowania, Dyrektor Ośrodka powołuje dział księgowo – finansowy
  i administracyjno – gospodarczy.
 2. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Ośrodka określają odrębne przepisy.
 3. Statut jest dokumentem otwartym, który może być nowelizowany.
 4. Postanowienia Statutu wymagają aktualizacji zgodnie ze zmianami zachodzącymi w przepisach prawa oświatowego.
 5. Po dokonaniu trzeciej nowelizacji Statutu wprowadza się ujednolicony tekst Statutu.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy aktualnie obowiązujące, wydane przez ministra właściwego ds. edukacji.
 7. Dyrektor Ośrodka ma prawo publikowania , w drodze własnego obwieszczenia , tekstu jednolitego Statutu.
 • 45
 1. Ośrodek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Ośrodek może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał.
 3. Ośrodek używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.